فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

سؤال بعض العارفین عن بعض المنعمین عن قدر سعیه فی تحصیل الاسباب الدنیویة و تقصیرة عن الائسباب الاخرویة

عـارفـی از مـنـعـمـی کـرد ایـن سؤال:کـای تــو را دل در پــی مـال و مـنـالســعــی تــو، از بـــهــر دنــیــای دنــیتـا چـه مقدار اسـت؟ ای مرد غـنی!گـفـ…

عـارفـی از مـنـعـمـی کـرد ایـن سؤال:کـای تــو را دل در پــی مـال و مـنـال
ســعــی تــو، از بـــهــر دنــیــای دنــیتـا چـه مقدار اسـت؟ ای مرد غـنی!
گـفـت: بــیـرون اســت از حــد شــمـارکـار مـن ایـن اســت در لـیـل و نـهـار
عـارفش گفت: این که بـهرش در تـکیحـاصلت زان چـیست؟ گفتـا: اندکی
آنچـه مقصود اسـت، ای روشن ضمیر!بــرنـیـایـد زان، مـگـر عـشـر عـشـیـر
گفت عارف: آن که هستی روز و شباز پــی تـحـصـیـل آن، در تــاب و تـب
شـغـل آن را قـبــلـه خــود سـاخــتــیعـمـر خـود را بــر سـر آن بــاخــتــی
آنچـه او مـی خـواسـتـی، واصـل نشـدمـدعــای تــو از آن، حــاصــل نـشــد
دار عـقـبــی، کـان ز دنـیـا بــرتـر اسـتوز پی آن، سعی خواجه کمتر است
چـون شـود حـاصل تـو را چـیزی از آن؟من نگویم، خـود بـگو، ای نکـتـه دان!

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج