فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

ز زلف و روی تو خواهم شبی و مهتابی

ز زلف و روی تـو خواهم شبـی و مهتـابـیکـه بــا لـب تـو حـکـایـت کـنـم ز هـر بــابـیخیال روی تـو چـون جـز بـخـواب نتـوان دیدشــب فــراق دریــغــا اگــر …

ز زلف و روی تـو خواهم شبـی و مهتـابـیکـه بــا لـب تـو حـکـایـت کـنـم ز هـر بــابـی
خیال روی تـو چـون جـز بـخـواب نتـوان دیدشــب فــراق دریــغــا اگــر بـــود خـــوابـــی
کنونکه تشنه بـمردیم و جان بـحلق رسیدبـــراه بـــادیــه مــا را کــه مــی دهــد آبــی
هــنــوز تـــشــنــه آن لــعــل آبـــدار تـــوامز چـشمم ار چـه ز سر بـرگذشت سیلابـی
اگر چـه پـیش کسـانی خـلاف امکـانسـتکـه تـشـنـه جـان بـلـب آرد مـیـان غـرقـابـی
مـعـینسـت کـزین ورطـه جـان بـرون نـبـرمکـه نـیـسـت بـحـر غـمـم را بـدیـده پـایـابـی
ز شوق نرگس مستت خطیب جامع شهرچو چشم شوخ تو مستست پیش محرابی
رمـوز حـالـت مـجـذوب را چـه کـشـف کـندکـســی کـه او مـتــعـلـق نـشـد بــقـلـابــی
بـیا که خـون دل از سـر گذشت خـواجـو رامـگــر بــدســت کــنـد از لـب تــو عــنـابــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج