فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

زهرا زرشناس

تصویر تست
تصویر تست

زهرا زرشناس

 

خوش بگفتاکه برین باشدبه زیرپای تو                           
جان من باشد فدای قامت رعنای تو

جنت دنیاو عقبی ازبرای من توئ                               
مادرم در جنتم با دیدن سیمای تو

چونکه طفلی بودم و در دامنت گریان بدم                       
پر ز بیداری و تنهایی بده شبهای تو

تو پر از بیم و امیدی تو پر از عشق و نوید                     
بوده پر دلواپسی از بهر من دنیای تو

در درون بحر پر غوغای کار و زندگی                       
  من درون اوج هستم با دعا و نای تو

تا که باشی در پناه لطف حق ای نازنین                       
  می کند هر دم دعا از بهر تو زهرای تو