فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

زندگی بی مهررا آغازکردن مشکل است (محمد عبدالهی (مهرآیین))

محمد عبدالهی (مهرآیین)

زندگی بی مهررا آغازکردن مشکل است
چون بدون بال وپر پروازکردن مشکل است


گر بجای بال وپر باشد هواپیما وجت
چون نباشی اهل فن پروازکردن مشکل است
آدم جاهل که اوطالب نباشد برعلوم
این چنین موجود را تعلیم دادن مشکل است
بس فراوان پاچه خوربینی تو دردوران ما
با چنین آدم نماها کارکردن مشکل است
بهر افراد نکو سیرت و هم نیکوخصال
چون ببیند این قضایا هضم کردن مشکل است
کاسه لیسان جمله گویندی مجیز این وآن
کارشان باشد همین وکارکردن مشکل است
آدم خوابیده را بیدارکردن سهل و ”  لیک
آنکه اوخودرا بخواب اندر زده ” آن  مشکل است
آنکه او حق یتیمان وفقیران میخورد
خوردن نان حلال ازبهر ایشان مشکل است
سالکان راه حق پویند راه زندگی
فهم آن برسالکان راه شیطان مشکل است
آنکه درعمرش بخورده خون مردم جملگی
انتظار خدمت وایثار  زیشان مشکل است
کودک معصوم کو ازگشنگی رفته بخواب
انتظار ازاو که خورده حق ایشان مشکل است
آنکه با صد ها تقلب حق مردم میخورد
پاک وانسان بودن او درگمانان  مشکل است
آنکه از حق وحقیقت دائما دم میزند
انتظار پانهادن برهمانان  مشکل است
گر که ازحق وحقیقت دم زدی  ای باخرد
درعمل باید بکوشی  باورآن مشکل است
زورگویان جهانی جمله سفله پرورند
زیر بار زور رفتن برشجاعان مشکل است
توغلام وبنده انسان مشو ای باخرد
بندگی جز برخدای پاک  یزدان مشکل است
من عقیده دارم حتی تو غلام او مشو!!!
چون غلام وبرده گشتی اعتلایان  مشکل است
بنده وبرده ندارد اختیاری ازخودش
زین سبب گویم عروج این عزیزان مشکل است
چونکه ما ازبرده داری خود گریزان بوده ایم
انتظار برده داری  هم  زیزدان مشکل است
بین انسانها رقابت بر رسیدن برخداست
آنکه اوتسلیم شد  ” ماندن به میدان  مشکل است
حیف (مهرآیین ) درآغاز راه است ناتوان
نی شده تسلیم لیکن ” روزگاران  مشکل است
بنده  الله نباشم برخلاف اسم خود
من خداجویم ولیکن وصل برآن مشکل است