فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

روی نکو بی وجود ناز نباشد

روی نــکــو بـــی وجـــود نــاز نــبـــاشـــدنـاز چــه ارزد، اگـر نـیـاز نـبــاشـدراه حــجــاز، ار امـیـد وصـل تــوان داشـتبــر قــدم رهـروان دراز نــ…

روی نــکــو بـــی وجـــود نــاز نــبـــاشـــدنـاز چــه ارزد، اگـر نـیـاز نـبــاشـد
راه حــجــاز، ار امـیـد وصـل تــوان داشـتبــر قــدم رهـروان دراز نــبــاشــد
مـســت مـی عـشـق را نـمـاز مـفـرمـایکان که بـمیرد بـر او نماز نبـاشـد
مـطـرب دســتــانـسـرای مـجــلـس مـا راسوز بود،گر چه هیچ ساز نباشد
بنده چو محمود شد، خموش که سلطاندر ره مـعـنی بـه جـز ایاز نبـاشـد
حـیـف بــود مـیـل شـه بــه خـون گـدایـانصـید مـلـخ کـار شـاهبـاز نبـاشـد
پــیـش کـسـانـی کـه صـاحــبــان نـیـازنـدهـیـچ تــنـعـم ورای نـاز نـبــاشـد
خـاطـر مـردم بــه لـطـف صـیـد تــوان کـرددل نـبـرد، هر کـه دلـنواز نـبـاشـد
کـس متـصـور نمی شـود که چـو خـسـروهندوی آن چـشم تـرکتـاز نبـاشد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج