فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد

«روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار داردچرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد»آدمی گه راه خود را می نهد سوی بساتینگاه سوی دوزخ این جان عز…

«روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار داردچرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد»
آدمی گه راه خود را می نهد سوی بساتینگاه سوی دوزخ این جان عزیزش خوار دارد
گاه در باغ جنان می شد روان در کوی دلبرگه ز مهجوری عیان جان خودش تیمار دارد
عاشق و معشوق را حایل نباشد در دو عالمجان خود را چون حجاب این آدمی در کار دارد
هست یکتا جلوه ی معشوق در چشمان عشاقآدمی در بوستان یک دلبر و دلدار دارد
راه ما قانع شدن باشد به انوار خداییکز تجلی های او جانها نشان از یار دارد
در طریق عشق هر کس راه خود دارد ولیکندر طریقت راه ما صد جلوه ی دشوار دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج