فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

رفتن مجنون روز دیگر به قبیله لیلی و ملاقات کردن باوی و به جهت ازدحام اغیار مجال سخن نایافتن

چــون عــیــســی صــبــح دم بــرآوردوز زرد قــــصــــب عــــلــــم بـــــرآوردبــــاد دم او بـــه مـــشـــکـــبـــیـــزیاخــضــر شــجــر و شــکــوفــه…

چــون عــیــســی صــبــح دم بــرآوردوز زرد قــــصــــب عــــلــــم بـــــرآورد
بــــاد دم او بـــه مـــشـــکـــبـــیـــزیاخــضــر شــجــر و شــکــوفــه ریـزی
زریــن عــلــمــش بـــه زرفــشـــانــینــیـلــی صــدف و گــهــرفــشــانــی
قــیـس از دم اژدهــای شــب رســتوز آه و نـــفـــیـــر دم فـــرو بـــســـت
بــــــر نـــــاقـــــه رهـــــنـــــورد دم زدوانــــدر ره بــــی خــــودی قــــدم زد
مــی رانـد نـشــیـد شــوق خــوانــانتــا ســاحــت خــیـمــه گــاه جــانـان
در خیمه چو سایه چون نه ره داشتاز دور زمـــام خـــود نـــگـــه داشـــت
نــادیــده ز خـــیــمــگــی نــشــانــیمـی گـفـت بــه خـیـمـه داسـتــانـی
کــای قــبــلــه نــور و حــجــلــه حــوردر ســـایــه ات آفــتـــاب مــســتـــور
لـیلـی سـت مـرا چـو چـشـم روشـنتـــو پـــرده چـــشـــم روشـــن مـــن
هــســتــم ز مــژه ســرشــکــبـــارانچـــون دامـــن تــــو بــــه روز بــــاران
بـــر گــریــه زار مــن بـــبـــخـــشــایوز طــلــعــت یــار پــرده بـــگــشــای
چـون میخـم اگر رسـد بـه سـر سنگزیـنــجــا نـکــنـم بــه رفــتــن آهـنـگ
هــر چــنــد دهــنــد پـــیــچ و تــابـــمخـود را بـه تـو بـسـتـه چـون طـنـابـم
بــــر بــــار تـــو تـــن نـــهـــاده دایـــمهـسـتـم چـو سـتـون سـتـاده قـایـم
بــار دل مـن بــســی ســت بــی یـاراز گــردن مــن بــیــفــکــن ایــن بـــار
در پــیـچــش کـار مـن چــه کـوشــیوز مــن رخ یــار مــن چــه پـــوشــی
جـــیـــب مـــن اگـــر درد جـــفـــایــتدســــت مــــن و دامــــن وفــــایـــت
مــن بـــودم و دوش گـــریــه و ســـوزوای ار گـــذرد چــــو دوشـــم امـــروز
لــیــلــی ســت چــو آب زنــدگــانــیمـن تــشـنـه جــگـر چـنـانـکـه دانـی
وقـت اســت کـه بــر لـبــم فــشــانـدیــک قــطــره و آتـــشـــم نــشـــانــد
مـن از غــمـش ایـنـچــنـیـن در آتــشاو خـــرم و شـــادکـــام و دلــخـــوش
قــیــس ار چـــه نــشــد بـــلــنــد آوازدر خــیــمــه شــیــد لــیــلــی آن راز
در ســـیـــنـــه فـــروخــــت آتــــش اوشــد ســوی بــرون عــنــانــکــش او
از پــرده خــیـمــه چــهــره گــلــگــونآمــد چــون گــل ز غــنــچــه بــیـرون
بـــر نــاقــه ســتــاده قــیــس را دیــدچــون صــبــح بــه روی او بــخــنـدیـد
از حــقــه لــعــل گــوهــر افــشــانــدوز پــســتــه شـور شــکـر افـشــانـد
گـــفـــت ای زده دم ز مـــهـــر رویـــمبـــــــر جــــــان تــــــو داغ آرزویــــــم
دردی کــه تــو را نــشــســتــه در دلیــا کــرده بــه ســیــنــه تــو مــنــزل
داری تـــو گـــمــان کـــه مــرغ آن دردتـــنــهــا بـــه دل تـــو آشــیــان کــرد
هـسـت ای ز تـو بـاغ عـیـش خـنـداندرد دل مـــــن هـــــزار چــــــنـــــدان
لـــیــکـــن چـــو تـــو دم زدن نـــیــارمســــوی تـــــو قــــدم زدن نــــیــــارم
رازی کــه تـــوانــیــش تـــو گــفــتـــنمــن نــتــوانــم بـــه جــز نــهــفــتــن
عــاشــق زده کــوس جــامـه پــاکـیمـعــشــوق و لـبــاس شــرمـنـاکــی
عــاشــق غــم دل بـــه نــالــه پــردازمـعـشـوق و بـه جـان نـهفـتـن آن راز
عـــــاشــــــق نـــــالـــــد ز درد دوریمـعـشـوق و خــمـوشـی و صـبــوری
عـــاشـــق گـــریــد ز پـــرده بـــیــرونمـعـشـوق بــه دل فـرو خــورد خــون
عـاشـق ره جــسـت و جــو ســپــاردمـعــشــوق بــه خــانـه پــا فــشــارد
عـاشـق کـه کـشـد فـغـان بـه عـیوقبـــاشـــد ز هــوای روی مــعــشــوق
مـعــشــوق بــه درد و غــم مـعــانـقبــاشــد بــه امــیـد وصــل عــاشــق
سـازنـده کـه سـاز عـشـق پــرداخـتمعشوقی و عاشقی به هم ساخت
ایــن هــر دو نــوا ز یــک مــقـــامــنــداز یــکـــدیــگـــر جـــدا بـــه نــامــنــد
چــون قــیــس شــنــیــد ایـن تــرانــهبـــرداشـــت ســـرود عــاشـــقــانــه
از ذوق دریــــــد پـــــــیــــــرهــــــن رابــر خــاک فــکــنــد خــویــشــتــن را
مـی خــواســت کـه از هـوای لـیـلـیچـون سـایـه فـتــد بــه پــای لـیـلـی
بــــا او ز گــــذشــــتــــه راز گــــویـــدغـــم هـــای زمـــانـــه بـــاز گـــویـــد
هـــمـــزادانـــش روان ز هـــر ســـویحــاضــر گــشــتــنـد مـرحــبــا گــوی
دهـشــت زده گـشـت قـیـس از آنـانلـب بــسـت ز گـفـت و گـوی جـانـان
مـحــروم ز کــام خــویـش بــرگـشــتدلـخـسـتـه و سـینه ریش بـرگـشـت
می رفـت بـه درد و غـم دلـی جـفـتبـا خـویشـتـن این سـرود می گـفـت
کــای قــوم کــه هــمــدمــان یــاریــدیـــکــــدم او را بــــه مـــن گـــذاریـــد
تـــا ســـیــر جـــمـــال او بـــبـــیــنــمخـــرم بـــه وصـــال او نـــشـــیــنـــم
زیـن چــیـســت بــتــر کـه دلـفـگـاریبـــرده شـــب فــرقــت انــتـــظـــاری
پـــر خـــون دل و دیـــده بــــامـــدادانگــردد بـــه وصــال دوســـت شــادان
نــایــافـــتـــه نــطـــق را مــجـــالـــینـاگــفــتــه هـنـوز حــســب حــالــی
نــــاگــــاه گــــروهــــی از کـــــرانــــهحــــایـــل گــــردنــــد در مــــیـــانــــه
از نـــطـــق زبــــان وی بـــبـــنـــدنـــدبــر جــان وی ایـن گــره پــســنــدنـد
کـس روی چــنـیـن کـسـان مـبــیـنـادجــز دامـن ازیـن خــسـان مـچــیـنـاد
روزی زیـنـسـان بــه شـب رسـیـدشرنـجــی و غـمـی عـجــب رسـیـدش
شـب نـیـز بـدین صـفـت بـه سـر بـردمـحـمـل بــه نـشـیـمـن سـحــر بــرد
پــا ســاخــت ز ســر بــه راه لــیـلـیشــد بــاز بــه خــیـمـه گــاه لــیـلـی
دیــد از اغـــیــار خـــیــمــه خـــالـــیگــم هــر کــه نــه یـار ازان حــوالــی
بـــوســیــد بــه خــدمــت آســتــانــهبــــر پــــای ســـتــــاد خـــادمـــانـــه
لـیـلـی بــه درون خـیـمـه اش خـوانـدبــر مــســنــد احــتــرام بــنــشــانــد
هــنــگــامــه عــاشـــقــی نــهــادنــدســر نـامــه عــاشــقــی گــشــادنـد
هـر دو مـعـشــوق و هـر دو عـاشــقچـون شـیر و شـکـر بـه هـم مـوافـق
لـیـلـی و سـری بــه عـشـوه ســازیقــیــس و نــظــری بـــه پــاکــبـــازی
قــیـس و خــط ســبــز بــر بــنـاگـوشلــیــلــی و ســفــر ز خــطــه هــوش
لـــیــلـــی و گـــره ز مـــو گـــشـــادنقــیــس و دل و دیــن بـــه بـــاد دادن
قــیـس و ســخــنــان خــنـده انـگــیـزلــیــلــی و ز خــنــده در شــکــر ریــز
لــیـلــی و کــرشــمـه هـای خــوبــیقـیس و غـم عـشـق و سـینه کوبـی
الـقـصـه دو دوسـت گـشـتــه هـمـدمکــردنـد اســاس عــشــق مـحــکــم
آن بــر ســر صــدر نــاز بــنـشــســتوین در صـف عـاشـقـی کـمر بـسـت
بــردنــد بــه ســر چــنــانــکــه دانـیدر شـــیــوه عـــشـــق زنــدگـــانــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج