فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

رفتن مجنون به حج بعد از اجازت خواستن از لیلی

شــرط اســت وفــا بـــه عــهــد کــردندر پـــاس عـــهـــود جـــهـــد کـــردنسـفـری کـه ازیـن بــلـنـد مـهـد اسـتیک نـکـتـه ازان وفـا بـه عـهـد اسـتآنـ…

شــرط اســت وفــا بـــه عــهــد کــردندر پـــاس عـــهـــود جـــهـــد کـــردن
سـفـری کـه ازیـن بــلـنـد مـهـد اسـتیک نـکـتـه ازان وفـا بـه عـهـد اسـت
آنــســت هــمــیـشــه مــرد را جــهــدکـــایــد بـــیــرون ز عـــهــده عـــهــد
مـجــنـون کـه وفـا بــه عـهـد مـی کـرددر رفــتــن کـعــبــه جــهـد مـی کـرد
از مــنــزل دوســت بـــی ســر و پـــایشــد بـــادیــه گــرد و راه پـــیــمــای
از گــرمـی ریـگ و ســخــتــی ســنـگکــرد آبــلــه پــای ســعــی او لــنـگ
از بــس کــه شــد از شــکــاف رنـجــهشـد پـاشـنه شـاخـه ها چـو پـنـجـه
بــــودی کـــف پــــاش گـــاه رفــــتــــارنــعــلــیــن هــزار مــیــخــی از خــار
ســاقــش شــده صــد قــلــم ز خـــارهکـــــردی ز مـــــیــــان ره کـــــنــــاره
بـــر صـــفــحـــه ریــگ ازان قــلــم هــااز مـــحـــنــت خـــود زدی رقـــم هــا
گـاهـی قـدمـش ز بــس شــدی ریـشچـون کـو رفـتـی بـه پـهلـوی خـویش
گـــاهـــی بـــودی بـــه پـــویـــه اش روچــون نــاقــه بــســتــه پــا بــه زانـو
ســـقــای عــطـــش ســـراب بـــودشوز آبــــــلـــــه پـــــا در آب بــــــودش
نــانــش ز فــطــیــر مــاه و خـــور بـــودآبـــــش ز تــــراوش جــــگــــر بـــــود
خـــوابـــش چـــو فـــتـــادن ذلــیــلـــانبـــی خـــود تـــه دامــن مــغــیــلــان
هـر خــار شــدی بــه وقــت آن خــواببــهــر رگ جــان کــشــیـش قــلــاب
هـــم مـــرحـــلـــه مـــار و مـــور بـــا اوهــــمــــراه گــــوزن و گــــور بـــــا او
دیـــــوان و ددان رفـــــیـــــق راهـــــشیـا او شــه و آن هـمــه ســپــاهـش
هـــر خــــامـــه ریـــگ را کــــه دیـــدیحــرفــی ز نــگــار خــود کــشــیـدی
خــون از مــژه ریـخــتــی بــر آن حــرفچـندان کـه شـدی بـه رنگ شـنگرف
چــون کــعــبــه روان ز بــعــد مـیـقــاتلـــبـــیــک زنــان شـــدی در اوقـــات
او بـــســـتـــه لــب از نــوای لــبـــیــکلـیـلـی گـفــتــی بــه جــای لـبــیـک
چــشــمــش بــه ســواد مــکــه از دورچـون شـد ز جـمـال کـعـبــه پــر نـور
آمـــد ز جـــمـــال لـــیـــلـــی اش یـــادبـــرداشـــت ز داغ شـــوق فـــریـــاد
زانــجـــا بـــه طـــواف خـــانــه زد گــامنــگــرفــتـــه ز مــاه خــانــگــی کــام
انــداخـــت بـــه خـــانــه شـــعـــلــه آهاز فـــرقـــت روی خـــانـــگـــی مـــاه
زد بـــر در خـــانــه حـــلـــقـــه شـــوقدر گـردن جــان ز حــلـقـه اش طـوق
از حــــلـــقــــه غــــم در آن تــــک و دومی جـسـت ز حـلقه اش بـرون شـو
آن گــه ز دو دیــده خــون دل ریــخـــتدر دامــن ســتــر کــعــبــه آویــخــت
کــای پـــرده نــشــیــن حــجـــلــه نــازوی عـــقـــده گـــشــــای پــــرده راز
در انــجـــمــن عـــرب نــشـــســـتـــیبــازار هـمـه عــجــم شــکــســتــی
روی عـــرب و عـــجـــم بـــه ســـویــتجــــان هـــمـــه مـــســـت آرزویـــت
در بــــادیـــه تــــو زیـــر هـــر ســـنـــگافـــتـــاده ســـر هــزار ســـرهــنــگ
سـنـگـی تـو و شـرک شـیـشـه خـانـهدیـــده ز تــــو کـــســــر جــــاودانـــه
ریــگ حــرمــت بــه ســرمــه ســایـیدر چـــشـــم زمــانــه روشـــنــایــی
از خــوی مــن اســت هـرزه کــوشــیوز دامــن تــوســت پـــرده پــوشــی
از پــــرده دری پــــنــــاه مــــن بـــــاشبـــر تــوبــه گــری گــواه مــن بـــاش
از هــر چــه نــه نــیــک تــوبـــه کــردمبـــد کــردم و لــیــک تـــوبـــه کــردم
مــعــشـــوق ازل کــه اوســـت پـــیــدادر دیـــده عــــاشــــقـــان شــــیـــدا
عــمـری بــه درش نـشــســتــه بــودمپـــیــمــان وفــاش بـــســتــه بـــودم
از هـر چــه مـرا شــکــســت پــیـمــانهـسـتـم ز هـمـه کـنـون پـشـیـمـان
یــــارب ز هــــمــــه بـــــتـــــاب رویــــموز حـــرف هــمـــه ورق بـــشـــویــم
الــــــا ز هـــــوای روی لــــــیـــــلـــــیوز دعــــــوی آرزوی لــــــیـــــلــــــی
لـــیــلــی ســـت امــیــدگـــاه جـــانــمســــرمـــایـــه عـــمـــر جــــاودانـــم
لــیـلــی ســتــن فــروغ بــخــش دیـدهو آرام ده دل رمــــــــــــــیـــــــــــــده
لـــیــلــی ســـت چـــراغ زنــدگـــانــینــــوبـــــاوه بـــــاغ کـــــامـــــرانــــی
او شـــاه ولـــایـــت نـــکـــویــیـــســـتجـان تـن عـشـق و مـهـرجـوییـسـت
تـــا او شـــاه اســـت بـــنــده ام مـــنتـــا او جـــان اســـت زنــده ام مـــن
هر کس که نه زنده زوست مرده ستهر کس که نه گرم ازو فسرده ست
گــر جــمـلـه جــهـان شــونـد یـک رایکــــز قــــاعــــده وفــــاش بـــــاز آی
حـاشـا کـه نـهم بـه سـویشـان گـوشیـک لــحــظــه ازو کــنــم فــرامــوش
گـویـنـد بــه قـصـد حــج چــو مـجــنـونآمــد ســر و پــا بـــرهــنــه بـــیــرون
زیــن واقــعــه اش پــدر خــبــر یــافــتدنــبــالــه او چــو بــاد بــشــتــافــت
بـــا او بـــه طـــوافـــگــه قـــریــن بـــوددر وقــت دعــاش در کــمــیــن بـــود
بـــشـــنـــیــد چـــو آن دعـــا و زاریــشقـــانـــون وفـــا و دوســـتــــداریـــش
دســت طـمـع از خــلـاص او شــســتدیـگـر هـمـه جــا رضـای او جــسـت
در مـــحـــمـــل لـــطـــف و هــودج نــازآورد بـــه کـــوی لـــیــلـــی اش بـــاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج