فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

رسیدن جواب عاشق بمعشوق

چـو این پـیغـامها در گوش کردمبـکلی ترک عقل و هوش کردمز شوقش آتشی در جانم افتاددلم دریای خون از دیده بگشادولـی مـیـداد هـردم دل گــوائیکـه بــا او زود …

چـو این پـیغـامها در گوش کردمبـکلی ترک عقل و هوش کردم
ز شوقش آتشی در جانم افتاددلم دریای خون از دیده بگشاد
ولـی مـیـداد هـردم دل گــوائیکـه بــا او زود یـابــم آشــنـائی
دو روزی گـر دلی خـرم نبـاشـدچو دولت یار بـاشد غم نبـاشد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج