فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

ردّ الصّدر على العَجُز

 

 عنوان آرايه: ردّ الصّدر على العَجُز: 

 توصيف آرايه:

هر گاه كلمۀ پايان بيتى را در آغاز بيت بعد هم آورده باشند، آن را رد الصدر على

العجز نامند:

 

در خرابات مغان ما نيز هم منزل شويم   كاين چنين رفته است در عهد ازل تقدير ما

 

ما مريدان روى سوى كعبه چون آريم چون؟   روى سوى خانۀ خمّار دارد پير ما

 

كلمۀ آخر بيت اول يعنى« ما» مورد نظر است كه در اول بيت بعد تكرار شده است.

همين كلمه در آخر بيت بعد هم آمده است در نتيجه در اين بيت صنعت رد العجز على

الصدر هم رعايت شده است.