فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

رام را گر برگ گل باشد نبیند ویس را

رام را گـر بــرگ گـل بــاشـد نـبــیـنـد ویـس راور سـلـیمـان مـلـک خـواهد ننگـرد بـلـقـیس رازنده جـاوید گـردد کـشـتـه شـمشـیر عـشـقزانکه از کشتـن بـقا …

رام را گـر بــرگ گـل بــاشـد نـبــیـنـد ویـس راور سـلـیمـان مـلـک خـواهد ننگـرد بـلـقـیس را
زنده جـاوید گـردد کـشـتـه شـمشـیر عـشـقزانکه از کشتـن بـقا حـاصل شود جـرجـیس را
جـان بـده تـا مـحـرم خـلـوتـگـه جـانـان شـویتـا نـمـیـرد کـی بـه جـنـت ره دهـنـد ادریس را
گرنه در هر جوهری از عشق بودی شمه ئیکی کشش بـودی به آهن سنگ مقناطیس را
همچـو خـورشید ار بـرآید ماه بـی مهرم بـبـاممـهـر بــفـزایـد ز مـاه طـلـعـتــش بــرجـیـس را
دامـن مـحـمـل بـراندازی مـه مـحـمـل نشـینیــا بــگــو بــا ســاربــان تــا بــازدارد عــیـس را
چون بـتلبیسم بدام آوردی اکنون چاره نیستبـگـذر از تـزویـر و بـگـذار ای پـسـر تـلـبـیـس را
تـا نپـنداری که گویم لاله چـون رخسار تـستکی بـه گل نسـبـت کند رامین جـمال ویس را
خـواجـو ار در بـزم خـوبـان از مـی یاقـوت رنـگکاس را خواهی که پر باشد تهی کن کیس را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج