فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

رابین هود،هنری گیلبرت

تصویر تست

رابین هود،هنری گیلبرت

احمد کسایی پور

انتشارات هرمس

رابین هود نجیب زاده ای و خرده مالکی خوش نام است که یاغی می شود تا از مردم تهیدست حمایت کند . پول ثروتمندان و ستمگران را گرفته و به تهیدستان بدهد و در برابر ظلم خودکامگان قیام کند . او افراد شجاع و دلاوری را در جنگل شروود دور خود جمع می کند و آوازه گروه آنها در انگلستان پیچیده می شود . رابین در حقیقت در زمانی سر به شورش برمیداره که ریچارد شیردل پادشاه شجاع انگلیس راهی جنگ صلیبی شده و پرنس جان طماع برادرش به جای اون به تخت سلطنت نشسته .

خوب داستان رابین را هممون شنیدیم خصوصا اون کارتون زیبای کودکی شخصا عاشقش بودم . کتابشم قشنگه البته خوب ما که کارتونش را قبلا دیدیم مسلما جذابیت کتاب دیگه برامون کم می شه اون قدرا کشش شاید نداشته باشه اما در هر صورت یادآور افسانه های شنیده شده توی کودکی هست و عزیزه . راستش بعد از خوندن نمایشنامه شکسپیر و اشاره به رابین هود یک دفعه وسوسه خوندنش را پیدا کردم وگرنه جز تازه های نشر که نیست قاچاقی پی دی افشو خوندم .  

البته کتاب مرگ ماریان و رابین هود را هم شامل می شد توی کارتون نداشت اینا را داشت ؟ زمان مرگشم رابین یک تیر می انداخت هر جا زمین اومد خاکش کنند خیلی افسانه ای بود