فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

دیگر حقوق و حق بشر حرفِ سرسری ست

طارق خراسانی

این اثر تقدیم می شود به کودکان و جوانان دلاور فلسطینی

دشمن ز کار های شما منگ مانده است
ده ها هزار دسته و صد هنگ، مانده است
از سنگ تان به صورتی آژنگ مانده است

از زندگی برای شما جنگ مانده است
دنیابرای چشم شما تنگ مانده است

فریادتان فلک بشنیده، به شوقِ صبح
وین نقش های خوش بکشیده، به شوق صبح
جانم سحر چه ها که بدیده به شوقِ صبح!

ای پیله های تازه تنیده به شوق صبح
در دفترِ سیاهِ زمان رنگ، مانده است

اکنون بیا و دشمن خود در کمند کن
دل را چنان بیاور و کوهِ سهند کن
زان چاره ای بیا به دلِ دردِمند کن

راهی نمانده سنگ دلت را بلند کن
وقتی برای چاره فقط سنگ مانده است

تنها تویی و همت بازو و داورت
بحرِ امید هستی و تنها که باورت
باشد خدای عزوجل یار و یاورت

ای نقشِ سرخِ قلبِ زمین ؛ در برابرت
پای تمام عاطفه ها لنگ مانده است

انگیزه ای برای دلِ خود بدانمت
دانم غمت، به سینه ی خود می کشانمت
من شاعرم به اوج قلم می نشانمت

جایی شبیه غَزِّه غزل می چکانمت
از زخم تو به روی بشر ننگ مانده است

طارق بگو :«که طفلِ فلسطین دلاوری ست
مردانه در مقابلِ اقوامِ بربری ست
این جنگ، جنگِ شوم و بد و نابرابری ست

دیگر حقوق و حق بشر حرفِ سرسری ست
مردی ، شرف، که در پسِ نیرنگ مانده است »

مخمس با تضمین از غزل آقای جابر ترمک 24 تیر 1393 طارق خراسانی

بخش شعر نیمایی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران