فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

دیشب ای باد صبا گوئی که جائی بوده ئی

دیشـب ای بـاد صـبـا گوئی که جـائی بـوده ئیپــای بــنـد چــیـن زلـف دلـگـشـائی بــوده ئیآشـنـایانـرا ز بـوی خـویش مـسـت افـکـنـده ئیچـون چـمـن پــیـرای…

دیشـب ای بـاد صـبـا گوئی که جـائی بـوده ئیپــای بــنـد چــیـن زلـف دلـگـشـائی بــوده ئی
آشـنـایانـرا ز بـوی خـویش مـسـت افـکـنـده ئیچـون چـمـن پــیـرای بــاغ آشـنـائی بــوده ئی
دسـتـه بـند سنبـل سـروی سرائی کشتـه ئیخـاکـروب سـاحـت بــسـتـانـسـرائی بـوده ئی
لــاجــرم پــایـت نـمـی آیـد ز شــادی بــر زمـیـنچـون نـدیم مـجـلـس شـادی فـزائی بـوده ئی
نـیـک بــیـرون بــرده ئی راه از شــکــنـج زلـف اوچـون شـبـی تـا روز در تـاریک جـائی بـوده ئی
تا چه مرغی کاشیان جائی همایون جسته ئیگـــوئیــا در ســـایــه پـــر هــمــائی بـــوده ئی
از غــم یـعــقــوب حــالــی هــیـچ یــاد آورده ئیچون همه شب همدم یوسف لقائی بوده ئی
هیچ بـوئی بـرده ئی کـو در وفـا و عـهد کیسـتتــا عــبــیــر آمــیـز بــزم بــیـوفــائی بــوده ئی
از دل گـمـگـشــتــه خــواجــو نـشــانـی بــاز دهچـون غـبــار افـشـان زلـف دلـربــائی بـوده ئی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج