فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

دیروز توی کوچه ،غلامر ضا مرادی

دیروز توی کوچه

دیروز توی کوچه
مادر مرا صدا زد
او گفت پیش من باش
جائی نرو محمد

همسایه روبه روئی
بامادرم مرا دید
با یک سلام آمد
نزدیک ما و خندید

گفت:«اسم تو همیشه
در خانه های ماهست
چون که “محمد”اسم
پیغمبر خداهست

چاپ : ذوست کودکان اردی بهشت 94

غلامر ضا مرادی