فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

دید

کودک من کودک مسکین از برای تو دردهایی کور چشم می پاید در شکیب انتظار سالهای دور وینک اینجا من با تلاش طاقت رنج آزمای خویش چشم می پایم برای تو شادی فرد…

کودک من کودک مسکین
از برای تو
دردهایی کور
چشم می پاید
در شکیب انتظار سالهای دور
وینک اینجا من
با تلاش طاقت رنج آزمای خویش
چشم می پایم برای تو
شادی فردای خندان را
کودک من کودک شیرین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج