فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در خورنق

شـاه روزی رســیـده بــود ز دشـتدر خـورنق بـه خـرمی می گـشـتحـجـره ای خـاص دیـد در بــسـتــهخـازن از جــسـتــجــوی آن رسـتــهشــه در آن حــجــره نـانـه…

شـاه روزی رســیـده بــود ز دشـتدر خـورنق بـه خـرمی می گـشـت
حـجـره ای خـاص دیـد در بــسـتــهخـازن از جــسـتــجــوی آن رسـتــه
شــه در آن حــجــره نـانـهـاده قـدمخــاصــگــان و خــزیـنــه داران هــم
گفت این خانه قفل بسته چراستخـازن خـانـه کـو کـلـیـد کـجــاسـت
خـازن آمـد بــه شـه سـپـرد کـلـیـدشـاه چـون قفل بـر گشـاد چـه دید
خــانـه ای دیـد چــون خـزانـه گـنـجچـشـم بـیـنـنـده زو جـواهـر سـنـج
خـوشـتـر از صـد نـگـار خـانـه چـیـننـقــش آن کــارگــاه دســت گـزیـن
هـرچــه در طــرز خــرده کـاری بــودنــقـــش دیــوار آن عـــمــاری بـــود
هفـت پـیکـر در او نـگـاشـتـه خـوبهر یکی زان بـه کشـوری منسـوب
دخـــتـــر رای هــنـــد فـــورک نـــامپــیــکــری خــوبــتــر ز مــاه تــمــام
دخــت خــاقــان بــنــام یـغــمــا نـازفــتــنـه لــعــبــتــان چــیـن و طــراز
دخـــت خـــوارزم شـــاه نـــازپـــریکـش خـرامـی بــسـان کـبــک دری
دخــت قـلـاب شـاه نـسـریـن نـوشتــرک چــیـنـی طــراز رومـی پــوش
دخـــتـــر شـــاه مـــغـــرب آزریـــونآفـــتـــابـــی چـــو مــاه روز افـــزون
دخـــتـــر قــیــصــر هــمــایــون رایهـم همـایون و هم بـه نـام همـای
دخـت کـسـری ز نسـل کـیکـاووسدرسـتـی نام و خـوب چـون طـاوس
در یـکـی حــلـقـه حـمـایـل بــسـتکـرده این هفـت پـیکر از یک دسـت
هـــر یــکـــی بـــا هـــزار زیــبـــائیگـــوهـــر افـــروز نـــور بـــیـــنـــائی
در مـیـان پــیـکـری نـگـاشـتــه نـغـزکان همه پوست بود وین همه مغز
نـوخــطـی در نـشـانـده در کـمـرشغـالـیـه خـط کـشـیـده بــر قـمـرش
چـون سـهی سـرو بـرفراخـتـه سـرزده در ســیــم تــاج تــا بــه کــمــر
آن بـــتــان دیــده بـــرنــهــاده بـــدوهـر یـکــی دل بــه مــهـر داده بــدو
او در آن لـعــبــتــان شــکــر خــنـدهوانــهــمــه پــیـش او پــرســتــنــده
بـــر نــوشــتــه دبـــیــر پـــیــکــر اونـــام بــــهـــرام گـــور بــــر ســـر او
کـان چـنانسـت حـکم هفـت اخـتـرکاین جـهان جـوی چـون بـرآرد سـر
هـفـت شـهـزاده راز هـفـت اقـلـیـمدر کـــنـــار آورد چـــو در یـــتــــیـــم
مـانه این دانه را بـه خـود کـشـتـیمآنـچــه اخــتــر نـمـود بــنـوشـتــیـم
گـفـت تــا بــاشـد از نـمـونـش رایگـفـتــن از مـا و سـاخـتـن ز خـدای
شـاه بـهرام کـین فـسـانه بـخـوانـددر فـسـون فـلـک شـگـفـت بـمـانـد
مـــهـــر آن دخـــتـــران زیـــبــــارویدر دلـش جـای کـرده موی بـه موی
مـادیانان گـشـن و فـحـل شـمـوسشـیرمـردی جـوان و هفـت عـروس
رغــبــت کــام چــون فــزون فــکـنـددل تــقــاضــای کــام چــون نـکــنـد
گـــرچـــه آن کـــارنــامـــه راه زدششـادمانی شـد از یکی بـه صـدش
زانـکـه بــر عـمـرش اسـتــواری دادبـــــر مـــــرادش امــــیــــدواری داد
در مــــدارای مــــرد کــــار کــــنــــدهـــرچــــه او را امـــیـــدوار کـــنـــد
شه چـو زان خـانه رخت بـیرون بـردقـفـل بــر زد بـه خـازنـش بــسـپـرد
گفـت اگر بـشـنوم که هیچـکـسـیقـفـل ازیـن در جــدا کـنـد نـفـسـی
هــم در ایـن خــانــه خــون او ریـزمســــرش از گــــردنــــش درآویــــزم
در هـمـه خـیـل خــانـه از زن و مـردسـوی آن خــانـه کـس نـگـاه نـکـرد
وقت وقتـی که شاه گشتی مستسوی آن در شدی کلید بـه دسـت
در گشادی و در شدی بـه بـهشتدیدی آن نقشهای خـوب سـرشـت
مـانـده چـون تـشـنـه ای بــرابـر آببــه تــمــنـای آن شــدی در خــواب
تـا بــرون شـد سـر شـکـارش بــودکـامـد آن خـانـه غـمـگـسـارش بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج