فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

دیباچه

بـه نام آن کـه جـان را فـکـرت آمـوخـتچـراغ دل بــه نـور جــان بــرافـروخـتز فـضـلش هر دو عـالم گشـت روشـنز فـیضـش خـاک آدم گشـت گلشـنتــوانـایـی کـه د…

بـه نام آن کـه جـان را فـکـرت آمـوخـتچـراغ دل بــه نـور جــان بــرافـروخـت
ز فـضـلش هر دو عـالم گشـت روشـنز فـیضـش خـاک آدم گشـت گلشـن
تــوانـایـی کـه در یـک طــرفـت الـعـیـنز کــاف و نــون پــدیــد آورد کــونــیـن
چــو قــاف قــدرتــش دم بـــر قــلــم زدهــزاران نــقــش بـــر لــوح عـــدم زد
از آن دم گــشــت پــیـدا هـر دو عــالـموز آن دم شـــد هـــویـــدا جـــان آدم
در آدم شـد پـدیـد ایـن عـقـل و تـمـییـزکه تـا دانسـت از آن اصـل همه چـیز
چــو خـود را دیـد یـک شـخـص مـعـیـنتــفـکـر کـرد تــا خـود چـیـسـتـم مـن
ز جـزوی سـوی کـلـی یـک سـفـر کـردوز آنــجــا بــاز بــر عــالــم گــذر کــرد
جـــهـــان را دیـــد امـــر اعـــتـــبــــاریچـو واحـد گـشـتــه در اعـداد سـاری
جـهان خـلـق و امـر از یک نـفـس شـدکـه هم آن دم کـه آمد بـاز پـس شـد
ولـی آن جــایـگـه آمـد شـدن نـیـسـتشدن چـون بـنگری جـز آمدن نیست
بـه اصـل خـویـش راجـع گـشـت اشـیـاهـمـه یک چـیـز شـد پـنـهـان و پـیـدا
تـعـالـی الـلـه قـدیمـی کـو بـه یـک دمکـــنــد آغـــاز و انــجـــام دو عـــالـــم
جـهـان خـلـق و امـر اینـجـا یـکـی شـدیکـی بـسـیار و بـسـیار اندکـی شـد
هـمـه از وهم تـوسـت این صـورت غـیرکه نقطه دایره است از سرعت سیر
یـکـی خــط اســت از اول تــا بــه آخــربـر او خـلـق جـهان گـشـتـه مسـافـر
در ایـن ره انــبــیـا چــون ســاربــانــنــددلـــیــل و رهــنــمـــای کـــاروانــنـــد
وز ایـشـان سـیـد مـا گـشـتــه ســالـارهــم او اول هـم او آخــر در ایـن کــار
احــد در مـیـم احــمـد گـشــت ظــاهـردر ایـــن دور اول آمـــد عـــیــن آخـــر
ز احـمـد تـا احـد یـک مـیم فـرق اسـتجـهانی اندر آن یک میم غرق اسـت
بـــر او خــتـــم آمــده پـــایــان ایــن راهدر او منزل شـده «ادعـوا الی الـله »
مقـام دلـگـشـایش جـمـع جـمع اسـتجـمال جـانفزایش شمع جـمع است
شـده او پـیـش و دلـهـا جـمـلـه از پـیگــرفــتــه دســت دلــهــا دامــن وی
در ایـن ره اولــیـا بــاز از پــس و پــیـشنـشـانـی داده انـد از مـنـزل خـویـش
بـه حـد خـویش چـون گـشـتـنـد واقـفسـخـن گـفـتـند در مـعـروف و عـارف
یکـی از بـحـر وحـدت گـفـت انـا الـحـقیـکـی از قـرب و بــعـد و ســیـر زورق
یـکــی را عــلـم ظــاهـر بــود حــاصــلنـشـانـی داد از خــشـکـی سـاحــل
یــکــی گــوهــر بــرآورد و هــدف شــدیکـی بـگـذاشـت آن نـزد صـدف شـد
یکی در جـزو و کل گفت این سخن بـازیـکـی کـرد از قـدیـم و مـحــدث آغـاز
یـکـی از زلـف و خـال و خـط بـیـان کـردشـراب و شمع و شـاهد را عیان کرد
یکـی از هسـتـی خـود گـفـت و پـنـداریکـی مـسـتـغـرق بـت گـشـت و زنار
سـخـنـهـا چـون بـه وفـق مـنـزل افـتـاددر افـهـام خــلـایـق مـشـکـل افـتــاد
کسی را کاندر این معنی است حیرانضــرورت مــی شــود دانــســتــن آن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج