فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

دو کاج

دو کاج

در  كنار  خطوط   ” سیم  پیام “

خارج  از  ده ،  دو  كاج ، روئیدند

سالیان  دراز  ، رهگذران

آن دو  را چون دو  دوست می دیدند

روزی  از  روزهای  پاییزی

زیر  رگبار  و  تازیانه ی  باد

یكی  از كاج­ ها  به خود   لرزید

خم  شد  و  روی دیگری افتاد

گفت  ای  آشنا  ببخش  مرا

خوب  در حال  من تامل  كن

ریشه هایم  ز خاك  بیرون است

چند   روزی  مرا  تحمل  كن

كاج  همسایه  گفت  با  تندی

مردم   آزار  ،  از تو  بیزارم

دور  شو ، دست  از سرم  بردار

من   كجا  طاقت  تو  را  دارم

بینوا  را  سپس  تكانی  داد

یار  بی رحم  و  بی  محبت او

سیم ها  پاره گشت  و  كاج  افتاد

بر زمین  نقش بست  قامت  او

مركز  ارتباط  ، دید  آن روز

ا نتقا ل  پیام  ، ممكن نیست

گشت  عازم ، گروه  پی  جویی

تا  ببیند كه عیب  كار از  چیست

سیمبانان  پس از  مرمت سیم

راه  تكرار  بر خطر  بستند

یعنی  آن  كاج  سنگدل  را  نیز

با تبر ، تكه تكه ، بشكستند

محمد جواد محبت