فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

دو چشمم پير شد كي خواهي آمد (یوسف مجردی )

یوسف مجردی

دو چشمم پير شد كي خواهي آمد

دو چشمم پير شد كي خواهي آمد

ز دنيا سير شد كي خواهي آمد

تمام لحظه‌هايم آي اي عشق

سيه چون قير شد كي خواهي آمد

براي آنكه در دستش بگيري

جهان شمشير شد كي خواهي آمد

دل خورشيديم مولاي موعود

به شب زنجير شد كي خواهي آمد

به تسبيح تو شعرم ناله سر داد

عجب دلگير شد كي خواهي آمد