فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

دو نفر دزد خری را دزديدند،عباس یمینی شریف

دو نفر دزد خری را دزديدند

 

سه دزد

دو نفر دزد خری را دزديدند

سرتقسيم به هم جنگيدند

آن دو بودند چو گرم زد و خورد

دزد سوم خرشان را زد و برد

فارسی دوم- 1322

من بابا را خيلی دوست دارم

بابای خوب و پيرم

دستش را من می‌گيرم

چه خوب و مهربان است

چه قدر خوش‌‌زبان است

آن ريش مثل برفش

بامزه کرده حرفش

چين و چروک رويش

رنگ سفيد مويش

بابا را کرده زيبا

اندازه‌ی يک دنيا

شب‌ها که آيد خانه

با گفتن فسانه

در چشم ما کند خواب

تا صبح پيش از آفتاب

به احترام بابا

با هم می‌کشيم هورا

اول دبستان- 1329

عباس یمینی شریف