فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

دو شبح

ریشه در خاک ریشه در آب ریشه در فریادشب از ارواح سکوت سرشار است . و دست هائی که ارواح را می رانند و دست هائی که ارواح را به دور، به دور دست، می تارانند…

ریشه در خاک
ریشه در آب
ریشه در فریاد

شب از ارواح سکوت سرشار است .
و دست هائی که ارواح را می رانند
و دست هائی که ارواح را به دور، به دور دست، می تارانند .

دو شبح در ظلمات
تا مرزهای خستگی رقصیده اند .

ما رقصیده ایم .
ما تا مرزهای خستگی رقصیده ایم .

دو شبح در ظلمات
در رقصی جادوئی، خستگی ها را باز نموده اند .

ما رقصیده ایم
ما خستگی ها را باز نموده ایم .

شب از ارواح سکوت سرشار است
ریشه از فریاد
و رقص ها از خستگی .

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج