فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

دونه رو بکار ،مصطفا رحماندوست

دونه رو بکار

دونه رو بکار
تو دل زمین
خوشه به خوشه
گندمو بچین

گندمو آرد کن
توی آسیاب
آرد و خمیر کن
به کمک آب

خمیر و بگیر
چونه به چونه
چونه رو واکن
دونه به دونه

آتش و تنور
تاپ تاپ خمیر
نون داغ داغ
بخور با پنیر

—————————————
اتل متل دنگ و دنگ
زنگ بزن و زنگ بزن
دوباره پائیز شده
مدرسه می روم من

اتل متل قصه گو
قصه بگو دوباره
قصه درس و بازی
نمره ، کلاس ، ستاره

دوست خودم رو باز هم
توی کلاس می بینم
روبه روی معلم
دوباره می نشینم

اتل متل صبح زود
بلند شو از جا برخیز
چه فصل مهربانیست
فصل قشنگ پائیز

مصطفا رحماندوست