فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

دوستان! وقت عصیرست و کباب

دوستان! وقت عصیرست و کبابراه را گرد نشانده ست سحـابسـوی رز بـایـد رفـتـن بـه صـبـوحخویشتن کردن مستان و خرابنیمجـوشـیده عـصـیر از سـر خـمدرکشیدن، که چـ…

دوستان! وقت عصیرست و کبابراه را گرد نشانده ست سحـاب
سـوی رز بـایـد رفـتـن بـه صـبـوحخویشتن کردن مستان و خراب
نیمجـوشـیده عـصـیر از سـر خـمدرکشیدن، که چـنینست صواب
رادمــردان را هــنــگــام عــصــیــرشـاید ار می نبـود صافی و ناب
تــا دو ســه روز دریــن ســایـه رزآب انــگــور گــســاریــم بــه آب
بـــفـــروزیــم هـــمـــی آتـــش رزگـسـتـرانـیم بـر او سـرخ کـبـاب
تــاک رز بــاشـدمـان شـاســپــرمبـرگ رز بــاشـد دسـتـار شـراب
نــقــل مــا خــوشــه انـگــور بــوداز بــر سـر بــر چــون پــرعـقـاب
بـانگ جـوشـیدن می بـاشـدمـاننـالـه بــر بـط و طـنـبـور و ربــاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج