فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

دل گمگشته به بازار خریدن نتوان

دل گـمـگــشــتــه بــه بــازار خــریـدن نـتــوانور دهـد لـابـه، چـو تـو یار خـریدن نـتـوانعـشـوه می ده کـه خـریدار بـه جـانم تـا آنکاین متاعی ست که بس…

دل گـمـگــشــتــه بــه بــازار خــریـدن نـتــوانور دهـد لـابـه، چـو تـو یار خـریدن نـتـوان
عـشـوه می ده کـه خـریدار بـه جـانم تـا آنکاین متاعی ست که بسیار خریدن نتوان
مـردمی کـن قـدری، چـند درشـتـی و جـفـا؟گل خـرد هر که بـود، خـار خـریدن نتـوان
آه دل نــیــک نــبـــاشــد، تـــو جــوانــی آخــرجـان مـن، روز و شـب آزار خـریدن نتـوان
بـی گـناهی تـلـف سـوخـتـگـان سـهل مگـیرزانک جـان اسـت بـه بـازار خـریدن نتـوان
جـان بـه سـودات نهم، لیک بـدین نقـد حـقیرنـاز آن نـرگــس بــیـمـار خــریـدن نـتــوان
ما هلـاک و تـو بـه درویش نبـینی، چـه کـنم؟دولـت و بـخـت بـه بــازار خـریـدن نـتـوان
خسروا، زر به میان آر، چه جای سخن استبـر چـون سـیم بـه گفـتـار خـریدن نتـوان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج