دلم دریای خون است و تباهی 
تنم لبریز ازشب از سیاهی
خجالت می کشم از ماندن خود 
و از کوچ کبوترهای چاهی