فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

دلبر من دوش که مهمان رسید

دلـبـر من دوش کـه مهمان رسـیددر شـب هـجـرم مـه تـابـان رسـیدذره نم از چـشـمه خـورشید یافتمورچـه را مـلـک سـلـیمـان رسـیدسایه صفت پست شدم زیر پاشچون به…

دلـبـر من دوش کـه مهمان رسـیددر شـب هـجـرم مـه تـابـان رسـید
ذره نم از چـشـمه خـورشید یافتمورچـه را مـلـک سـلـیمـان رسـید
سایه صفت پست شدم زیر پاشچون به من آن سرو خرامان رسید
زیـسـتــنـم بــاد مـبــارک کـه بــازدر تــن مــرده قــدم جــان رســیـد
آتـش دل کشـتـه شد و من شدمزنده چـو آن چـشمه حـیوان رسـید
جــــلـــوه طـــاووس چــــرا نـــاوردپـر مگس کان شکرسـتـان رسـید؟
گریه خـسـرو چـو نگه کـرد، گفـتخــانـه روم بــاز کـه بــاران رســیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج