فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

دلا بـه عشـــــق گلی مبتلا شدی در بـــــــاغ (بوالفضول الشعرا )

بوالفضول الشعرا        

دلا بـه عشـــــق گلی مبتلا شدی در بـــــــاغ              

 که بلبــل از غم او نعــــــــره زد به صوت کلاغ!

 

گلی که بینی او خود مثال دستـــه گلی است              

مگــــــــــر به تیغ پزشکان کند علاج دَمــــــاغ!

تورم است و گــــــــرانی و مشکــــل مسکن             

کنون چــــه موقع آواز عشــــــــــق بود ، الاغ؟!

نخورده بود اگر  “قیس” کلّه پاچه ی خــــر               

دگــر ز خرگـــــــــــــــه لیلی نمی گرفت سراغ!

برای آنکـــــــــه نه در راه عشـــــق او برود              

رویّ قافیــــــــــــه مــــان را نموده ایم چلاق(!)

مرا بــــــــــه امنیت اجتماعی ام برســـــــان              

فدای چشم تــــــــــــو ســــاقی! بریز چایی داغ!

ســـــــر قرار ِ خیابان نیــــــا نگـــــار عزیز!              

شکسته دل بشــــوم بهتــــــر از شکسته جناغ!

من آنچه شرط بلاغ است با تـــــو می گویم                

تـــــو خواه از سخنم شرط گیــــــــر خواه بلاغ!!