فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

دلا بر عالم جان زن علم زین دیر جسمانی

دلـا بـر عـالـم جـان زن عـلـم زین دیر جـسـمـانیکه جانرا انس ممکن نیست با این جن انسانیدر آن مجلس چو مستانرا ز ساغر سرگران بینیسبـک رطل گران خواه از سب…

دلـا بـر عـالـم جـان زن عـلـم زین دیر جـسـمـانیکه جانرا انس ممکن نیست با این جن انسانی
در آن مجلس چو مستانرا ز ساغر سرگران بینیسبـک رطل گران خواه از سبـک روحـان روحانی
سـماع انس می خـواهی بـیا در حـلقـه جـمعـیکه در پـایت سرافشانند اگر دسـتـی بـرفشانی
چـرا بـایـد کـه وامـانـی بـمـلـبـوسـی و مـاکـولـیاگــر مــرد رهــی بــگــذر ز بــارانــی و بــورانــی
سـلـیـمـانـی ولـی دیـوان بــدیـوان تـو بــر کـارنـدبــگـو تــا بــشــکـنـد آصـف صـف دیـوان دیـوانـی
بـرون از جـهـل بـوجـهـلـی نـبـینـم هـیچ در ذاتـتازین پـس پـیش گـیر آخـر مسـلمانی سـلمانی
بـملـک جـم مـشـو غـره کـه این پـیران روئین تـنبـدسـتـانت بـدسـت آرند اگر خـود پـور دستـانی
اگـر رهـبــان ایـن راهـی و گـر رهـبـان ایـن دیـریچـو دیارت نمی مـاند چـه رهبـانی چـه رهبـانی
رود هـم عــاقــبــت بــر بــاد شــادروان اقــبــالـتاگـر زین نـگـین داری هـمـه مـلـک سـلـیـمـانـی
چـو می بـینی که این منزل اقامت را نمی شـایدعـلـم بـر مـلـک بـاقـی زن ازین مـنـزلـگـه فـانـی
چـو خواجـو بـستـه ئی دل در کمند زلف مهرویاناز آنروز در دلـت جـمعـسـت مـجـموع پـریشـانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج