فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

دست فکرت در سلسله ممکنات زدن و به ذروه توحید واجب برآمدن

هـر جــا بــه اثــر نـظــر گــمـارنـدزان پــــی بــــه در مؤثــــر آرنـــدنـنـهـنـد ز زشـتــه بــر خـرد بــنـدگـیـرنـد بـه رشـتـه ریـس پـیونـددر خــط …

هـر جــا بــه اثــر نـظــر گــمـارنـدزان پــــی بــــه در مؤثــــر آرنـــد
نـنـهـنـد ز زشـتــه بــر خـرد بــنـدگـیـرنـد بـه رشـتـه ریـس پـیونـد
در خــط چــو قـلـم فــرو نـمـانـنـدزان قـصـه خــط نـویـس خـوانـنـد
هـر جــا بــیـنـنـد رشـتــه تــابــیدر گـردنـشــان شــود طــنـابــی
تـــا چـــرخ شـــونـــد رهــنــوردانوز چـرخ بــه سـوی چـرخ گـردان
هـر جــا خــوانـنـد تــازه حــرفــیدر نـامــه ز خــامــه شــگــرفــی
زان حـرف بـه سـوی خـامـه آینـدوز خـامـه بـه خـامـه زن گـرایـنـد
از هـر چـه بـود بـه مـلـک امـکـاندر جـلوه گری ز جـسـم تـا جـان
صـد سـلـسـله در میان نهد پـایلیکن همه منتـهی بـه یک جـای
از مــرکــز دایـره بــه هــر ســویبــاشـد خـط نـصـف قـطـر را روی
کـارش بــه مـحـیـط یـابــد انـجـامسـیـرش بــه مـحـیـط گـردد آرام
در دایره کـین خـطـوط پـیـداسـتهر یک به محیط می رود راست
رو زیـن ره راسـت گـر نـپــیـچــیقــدری داری وگــر نــه هـیـچــی
ای مـیـل بــه تــاب و پــیـچ کـردهروی از دو جـهـان بـه هیچ کـرده
یک لـحـظـه ز تـاب و پـیـچ بـاز آیهـیـچـنـد هـمـه ز هـیـچ بــاز آی
در گــردش ایــن بـــلــنــد کـــرداربـین این همه نقـش های پـرگار
هر نقش اگر چـه دلپـسند اسـتآیـیـنـه صـنـع نـقـشـبــنـد اسـت
بـــایــد ره دلــپـــســنــد رفــتـــناز نـقـش بــه نـقـشـبــنـد رفـتـن
تـا چـنـد بــه نـقـش بــنـد مـانـیآن بـه کـه بـه نـقـشـبــنـد رانـی
هر نقش عجب که زیر و بالاستبـرهان وجـود حـق تـعالی سـت
هر جـنس کـرم که رهنورد اسـتاز کــارگــه قــدیــم فــرد اســـت
هر مرغ سخـن که در تـرانه ستتـوحـیـد سـرای آن یگـانـه سـت
هر غنچـه بـه شکر او دهانیسـتهـر بـرگ گـل طـری زبـانـیـسـت
هر لـاله کـه در حـریم بـاغـیسـتاز نـور هـدایـتــش چــراغـیـسـت
از سـبــزه تـر بــه طـرف گـلـشـنداده خــط بــنـدگـیـش سـوسـن
بــا خـلـعـت سـبــز نـیـکـبــخـتـانرقـصـان بــه هـوای او درخــتــان
راســــخ قــــدمـــان بــــاغ دایـــمدر طـاعـتــش ایـســتــاده قـایـم
مـا را کـه بــه تــخـتـگـاه تـعـلـیـمبــنـهـاده بــه فـرق تــاج تـکـریـم
هـر تــیـغ بــلـا کــه بــر ســر آیـدگـردنـکــشــی از درش نـشــایـد
آن بـه کـه ز عـنـف پـاک بـاشـیـمدر راه وفــاش خــاک بـــاشــیــم
نـقـد دل و جـان بــه او سـپــاریـمخود در دو جهان جـز او که داریم
آن دم کـه رسـد نـفـس بــه آخــرگــردد ســکــرات مــوت ظــاهــر
جــز دامــن فــضــل او نــگــیـریـممــیـریـم بــه یـاد او چــو مـیـریـم
نــظـــارگــیــان ایــن کــهــن دیــردر مـرحـلـه نـظـر سـبــک سـیـر
بــــالـــغ نـــظـــران آفـــریـــنـــشروشــن بــصــران تــیـز بــیـنــش
پـــوشـــیـــده درج چـــرخ دانـــاننــنــوشــتــه درج دهـر خــوانــان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج