فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

دست تضرع به مناجات برآوردن و در حلقه اجابت قبله حاجات استوار کردن

ای حــــیـــات دل هـــر زنـــده دلــــیسـر خـرویی ده هـر جـا خـجـلـیچــاشـنـی بــخــش شـکـر گـفـتــارانکـار شـیـریـن کـن شـیـرین کـارانبـــــر فـــــر…

ای حــــیـــات دل هـــر زنـــده دلــــیسـر خـرویی ده هـر جـا خـجـلـی
چــاشـنـی بــخــش شـکـر گـفـتــارانکـار شـیـریـن کـن شـیـرین کـاران
بـــــر فـــــرازنـــــده فـــــیــــروزه رواقشـمـســه زرکـش زنـگـاری طـاق
تـــاج بـــر ســـر نـــه زریــن تـــاجـــانعــقــده بــنـد کـمـر مـحــتــاجــان
جــرم بــخــشــنــده بــخــشــایــنــدهدر بــر بــر هـمــه بــگــشــایـنــده
ابــر ســیـرابــی تــفــســیــده لــبــانخـوان خــرسـنـدی روزی طـلـبــان
گـنـج جـان سـنـج بـه ویـرانـه جـسـمحـارس گنج بـه صـد گونه طلسـم
دیـر پــروای بــه خــود بــســتــه دلـانزود پــیـونـد دل از خــود گـســلـان
قــفــل حــکــمـت نـه گــنـجــیـنـه دلزنــگ ظــلــمــت بـــر آیــیــنــه دل
مــرهــم داغ جـــگــر ســوخـــتـــگــانشــای جــان غــم انـدوخــتــگــان
نــقــد کــان از کــمــر کــوه گــشـــایصـبـح عـیش از شـب اندوه نمـای
مــونــس خــلــوت تــنــهــا شــدگــانقــبــلـه وحــدت یـکــتــا شــدگـان
تـــیــر بـــاران فـــکــن از قــوس قـــزحاز صــبـــا بــاده ده از لــالــه قــدح
پـــرده عــصــمــت گــل پـــیــرهــنــانحــلـه رحــمـت خــونـیـن کـفـنـان
خــانـه نـحــل ز تــو چــشــمــه نـوشدانـه نـخــل ز تــو شــهـد فــروش
لـب پــر از خــنـده ز تــو غـنـچــه بــاغداغ بــر سـیـنـه ز تـو لـالـه بـه راغ
غــنــچـــه تـــنــگــدل بـــاغ تـــویــیــملاله سـان سـوخـتـه از داغ تـوییم
هـر کـه بــر دل ز تــو داغـش بــاشــدزانـچـه غـیـر تــو فـراغـش بــاشـد
هـر چـه غـیـر تــو رقـم کـرده تـوسـتگـر چـه پــرورده تـو پــرده تـوسـت
چــنـد بــر طـلـعـت خــود پــرده نـهـیپـرده بــردار کـه بــی پـرده بــهـی
ایـن نـو ارقــام قــدیـمــی فــهـرســتبــه رقـم جـای قـدم بــاز فـرسـت
تـــازه رس قـــافـــلـــه بـــاز پـــســـانبــه قــدمـگـاه کــهـن بــاز رســان
بـــانــگ بــر ســلــســلــه عــالــم زنسـلک این سـلسله را بـر هم زن
عــرش را ســاق بــجــنـبــان از جــایدر فــکـن پــایـه کـرســی از پــای
چـیـره کـن بــر شـجــر سـدره چــمـنصــرصـر بــیـخ کـن شــاخ شــکـن
بــر خــم رنــگ فــلــک ســنـگ انــدازرخــنـه اش در خــم نـیـرنـگ انـداز
رنــگ او تــیـرگــی اســت و تــنــگــیبــه ز رنــگــیـنـی او بــی رنــگــی
رنج و راحت که چنین پی ز پی استاثـــر رنــگــرزی هــای وی اســـت
هـســت رنــگ هـمــه زیـن رنــگــرزیدسـت نیلی شده ز انگشت گزی
مـهـر و مـه را بــفـکـن طـشـت ز بــامتــا بـــرآرنــد بـــه رســوایــی نــام
پـــرده پـــرده نــشـــیــنـــان نـــدرنـــدوز ســــر پــــرده دری درگـــذرنـــد
کــمــر بـــســتـــه جــوزا بـــگــشــایگــوهــر عــقــد ثــریـا بــگــشــای
زهـره را چــنـگ طــرب زن بــه زمــیـنچـند بـاشـد بـه فـلک بـزم نشـین
خــامـه تــیـر بــکــش ز انـگــشــتــشبـل کز انگشت تهی کن مشتـش
چـــار دیــوار عــنــاصــر کــه بـــه مــاهسر کشیده ست ازین مرحله گاه
مــهـره مــهـره بــکــنـش از ســر هـمشـو ازان مهره کـش سـلک عـدم
آب را بــــر ســــر آتــــش بــــگـــمـــارتــــا شــــود آگــــه ازو دود بـــــرآر
ز آتــــش قــــهــــر بــــبــــر تــــری آببــحـر و بــر عـدمـش سـاز سـراب
بـــاد را خــاک ســیــه ریــز بــه فــرقخــاک را کـن ز نـم طــوفـان غـرق
نــامــزد کــن بــه زمــیـن زلــزلــه هــاســاز ازان «عـالـیـهـا ســافـلـهـا»
مـــاهــی و گـــاو کـــه دربـــار ویــنـــدبــا هــمــه بــار نــگــهــدار ویــنــد
گــاو را ذبـــح کــن از خــنــجــر بــیــمپـشـت مـاهـی بـبـر از اره دو نـیم
هـر چــه الــقــصــه بــود رنـگ نـمــایهـمـه ز آیـیـنـه هـسـتـی بــزدای
تــا بــه مـشــتــاقــی افــزون ز هـمـهبــنـگـرم روی تــو بــیـرون ز هـمـه
نــور پـــاکــی تـــو و عـــالــم ســـایــهســایـه بــا نـور بــود هـمــســایـه
حـــق هــمــســـایــگــیــم دار نــگــاهسـایـه وارم مـفـکـن خـوار بــه راه
مــعــنــی نــیــک ســرانــجـــامــی راجــام صـورت بــشـکـن جــامـی را
بـــاشـــد از ســـایــگــیــان دور شــودظــلـمـت ســایـگـیـش نـور شــود
آرد از رنـــگ بـــه بـــی رنـــگـــی روییابـد از گـلـشـن بـی رنـگـی بـوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج