فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

دست برداشتن به مناجات به دستیاری ارباب حاجات

خــداونـدا ز هـســتــی ســاده بــودیـمز بـــیـــم نـــیـــســـتـــی آزاده بــــودیـــمنخـسـت از نیسـت ما را هست کردیبـــه قــیــد آب و گــل پــابـــسـ…

خــداونـدا ز هـســتــی ســاده بــودیـمز بـــیـــم نـــیـــســـتـــی آزاده بــــودیـــم
نخـسـت از نیسـت ما را هست کردیبـــه قــیــد آب و گــل پــابـــســت کــردی
ز ضـــعـــف نـــاتـــوانـــایــی رهــانــدیز نـــادانـــی بـــه دانـــایـــی رســـانـــدی
فـرســتــادی بــه مـا روشـن کـتــابــیبــه امــر و نــهــی فــرمــودی خــطــایـی
مــیـان نـیـک و بــد تــخــلــیـط کــردیـمگــهــی افــراط و گــه تـــفــریــط کــردیــم
ره فــرمــودنــی هــا کــم ســپـــردیــمبـــه نــافــرمــودنــی هــا پــا فــشــردیــم
تــو نـگـذشــتــی ز دســتــور عــنـایـتنـــپــــوشـــیـــدی ز مـــا نـــور هـــدایـــت
بـر آن نور از تـو گیرم پـوششی نیستچه حاصل زان چو از ما کوششی نیست
ز نــاکــوشــیـدن خــود در خــروشــیـمبــده تــوفـیـق کـوشــش تــا بــکـوشــیـم
چو دانا همچو نادان گشته غرق استز دانـش تــا بــه نـادانـی چـه فـرق اسـت
ز دسـتـان های نـفـس نـاخـوش آهنگمـکــن بــر مــا ره حــســن عــمـل تــنـگ
در آن تـنـگـی کـه مـا بـاشـیـم و آهـیز رحــمـت ســوی مـا بــگــشــای راهـی
ازان ره خــــوان ســـوی درگـــاه مـــا رابـــه ایــمـــان بـــر بـــرون هــمــراه مــا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج