فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

دستی که علم به خاطر دین برداشت/پروانه بهزادی آزاد

دستی که علم به خاطر دین برداشت/پروانه بهزادی آزاد

دستی که علم به خاطر دین برداشت
با نیزه و تیر، زخم خونین برداشت

آن مشک که در دامن مهتاب چکید
پیشانی صاف برکه ها چین برداشت