فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

در چشم فرات عکس ماه افتاده است/ سعید سلیمان پور ارومی

در چشم فرات عکس ماه افتاده است/ سعید سلیمان پور ارومی

در چشم فرات عکس ماه افتاده است
یک هاله به رنگ اشک و آه افتاده است

آن دست بنازم که جلوتـر از پــــــــــــا
در راه وصال حق به راه افتاده است