فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

در وصف معشوق

بـــتــی فــرخ رخــی فــرخــنــده رائیبـه شهرستـان خـوبـی پـادشاهیمـــیــان نـــازنـــیــنـــان نـــازنـــیــنــیز شیرینیش شیرین خوشه چینیرخــش گـلـبـ…

بـــتــی فــرخ رخــی فــرخــنــده رائیبـه شهرستـان خـوبـی پـادشاهی
مـــیــان نـــازنـــیــنـــان نـــازنـــیــنــیز شیرینیش شیرین خوشه چینی
رخــش گـلـبــرگ خــوبــی سـاز کـردهقــدش بــر ســرو رعــنـا نـاز کــرده
گـرفـتـه سـنـبـلـش بـر گـل وطـن گـاهسـهـیـل آویـخــتــه از گـوشـه مـاه
بـــهــار لـــطـــف را نـــازنــده ســـرویبــه بـــاغ دلــبــری رعــنــا تــذروی
ز عـــنـــبــــر راه را پـــیـــرایـــه کـــردهگلش را چـتـر سـنبـل سـایه کـرده
نـــهــان در عـــقـــد لؤلؤ درج یــاقـــوتحــدیـث شــکـریـنـش روح را قـوت
دو چشمش چون دو جادوی فسونکاردو زلـفـش کـاروان مـشــگ تــاتــار
دهـانـش در حـقـیقـت کـمـتـر از هـیچسـر زلـفـین جـعـدش پـیـچ در پـیچ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج