فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

در نعت رسول اکرم

تـخـتـه اول کـه الـف نـقـش بـسـتبـر در مـحـجـوبـه احـمـد نشـسـتحــلـقـه حــی را کـالـف اقـلـیـم دادطــوق ز دال و کــمــر از مــیــم دادلـاجــرم او یـا…

تـخـتـه اول کـه الـف نـقـش بـسـتبـر در مـحـجـوبـه احـمـد نشـسـت
حــلـقـه حــی را کـالـف اقـلـیـم دادطــوق ز دال و کــمــر از مــیــم داد
لـاجــرم او یـافــت از آن مـیـم و دالدایـــره دولــــت و خــــط کــــمـــال
بــود دریـن گـنـبــد فـیـروزه خـشـتتــازه تــرنـجــی زسـرای بــهـشـت
رســم تــرنـجــســت کـه در روزگـارپـیـش دهـد مـیـوه پــس آرد بــهـار
کـنـت نـبــیـا چـو عـلـم پــیـش بــردخـتــم نـبــوت بــه مـحـمـد سـپــرد
مه کـه نگین دان زبـرجـد شـدسـتخـاتــم او مـهـر مـحـمـد شـدسـت
گوش جهان حلقه کش میم اوستخود دو جهان حلقه تسلیم اوست
خـواجـه مسـاح و مسـیحـش غـلامآنـت بـشـیر اینـت مـبـشـر بـه نـام
امــی گــویــا بـــه زبـــان فــصـــیــحاز الـــف آدم و مـــیــم مـــســـیـــح
همـچـو الـف راسـت بـه عـهد و وفـااول و آخـــر شـــده بــــر انـــبـــیـــا
نــقــطــه روشــن تــر پـــرگــار کــننــکــتـــه پـــرگــارتـــریــن ســخــن
از ســــــــخـــــــــن او ادب آوازه ایوز کـــمـــر او فــــلـــک انـــدازه ای
کـبـر جـهـان گـرچـه بـسـر بـر نـکـردسر بـه جهان هم به جهان در نکرد
عـصـمـتــیـان در حــرمـش پــردگـیعــصــمـت از او یـافـتــه پــروردگـی
تـربــتـش از دیـده جـنـایـت سـتــانغـربـتـش از مـکـه جـبـایـت سـتـان
خـــامــشــی او ســخـــن دلــفــروزدوســتــی او هــنــر عــیــب ســوز
فــتــنـه فـرو کـشــتــن ازو دلـپــذیـرفــتــنــه شــدن نـیـز بــرو نــاگــزیـر
بـر همـه سـر خـیل و سـر خـیر بـودقطب گرانسـنگ سـبـک سـیر بـود
شــمــع الــهــی ز دل افــروخــتـــهدرس ازل تــــا ابــــد آمـــوخــــتــــه
چـشمه خورشید که محتـاج اوستنـیم هلـال از شـب مـعـراج اوسـت
تــخــت نـشـیـن شـب مـعـراج بــودتــخــت نـشــان کــمـر و تــاج بــود
داده فـــراخـــی نــفـــس تـــنــگ رانـعــل زده خــنـگ شــب آهـنـگ را
از پــی بــاز آمـدنـش پــای بــســتمـوکـبـیـان سـخـن ابـلـق بــدسـت
چـون تـک ابـلـق بـتـمـامـی رسـیـدغـاشـیه داری بـه نـظـامـی رسـید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج