فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

در نصیحت نفس مفلس از بضاعت طاعت و دلالت وی به طریق تجرید و قناعت

دلـــا دیــده دوربـــیــن بـــرگـــشـــایدریــن دیـــر دیـــریــنـــه دیــرپـــایبـــبــیــن غــور دور شــبـــانــروزیــشبـه خـورشـید و مه عـالم افروز…

دلـــا دیــده دوربـــیــن بـــرگـــشـــایدریــن دیـــر دیـــریــنـــه دیــرپـــای
بـــبــیــن غــور دور شــبـــانــروزیــشبـه خـورشـید و مه عـالم افروزیش
نــگــویـم قــدیـم اســت از آغــاز کــارکـه بــاشــد قـدم خــاصـه کـردگـار
حــدوث ار چــه شــد ســکــه نــام اونــدانــد کـــس آغـــاز و انــجـــام او
شـب و روز او چـون دو یـغـمـایـی انـددو پــیـمـانـه عــمـر پــیـمـایـی انـد
دو طـرار هشـیار و تـو خـفـتـه مسـتپـی کـیسـه بـبـریدنـت تـیز دسـت
ز نــقــد امــانــی تــو را کــیـســه پــربه جان دشمن کیسه پر کیسه بـر
چـو کیسه بـه سیم و زر آکنده اسـتدل کـیـسـه داران پــراکـنـده اسـت
یـکـی جــمـع شـو زیـن پــراکـنـدگـیتـهی کـن دل از کـیسـه آکـنـدگـی
بـه عبـرت نظر کن که گردون چـه کردفریدون کجـا رفـت و قارون چـه کرد
پــی گــنــج بـــردنــد بــســیــار رنــجکـنون خـاک ریزند بـر سـر چـو گنج
پــی عــزت نـفــس خــواری مــکــشز حـرص و طمع خـاکسـاری مکش
چـه خـوش گفت آن صوفی سفره دارکه نبـود جـهان جـز یکی سفره وار
ازین سفره بنگر که در مرگ و زیستنصیب تو با این همه خلق چیست
نصیب تـو زان نیسـت یک لقمه بـیشمـنـه بـهر آن رنـج بـر جـان خـویش
اگـر خـواهـدت از جــگـر خـون چـکـیـدنـخـواهـد نـصـیب تـو افـزون رسـید
طــلــب را نـمــی گــویـم انـکــار کــنطـلـب کـن ولـیکـن بـه هنجـار کـن
بـه مردار جـویی چـو کـرکـس مـبـاشگـرفـتـار هر ناکـس و کـس مـبـاش
پـی لـقـمه چـون سـگ تـملـق مـکـنبــه فـتــراک دونـان تــعــلـق مـکـن
رهــان گـــردن از بـــار غـــل طـــمـــعفــشــان دامـن از خــار ذل طــمــع
طـمـع پـای دل را بـه جـز بـند نیسـتطـمـع کـار مـرد خـردمـنـد نـیـسـت
طــمـع هـر کـجــا حــلـقـه بــر در زنـدخــرد خــیـمــه زانـجــا فــراتــر زنـد
مــیـامـیـز چــون آب بــا هـر کــســیمـیـاویـز چـون بــاد در هـر خـسـی
نـیـابـی بــه جـز نـاکـسـی از کـسـاننبـینی بـه جز دیده ریش از خسان
خـــلـــاصـــی تـــو زآبـــرو ریــخـــتـــنچـه بـخـشـد بـه مـردم نیامـیخـتـن
خــوش آن کـو دریـن لـاجــوردی رواقز آمیزش جـفت طـاق اسـت طـاق
دلش بـسـتـه خـویش و پـیوند نیستبـه سـودای بـیگـانگان بـند نیسـت
بــود عـیـسـی آســاش هـمـت قـویبــه تـنـهـا نـشـیـنـی و یـکـتــا روی
نـه زیـن دامــگــه بــنــد بــر گــردنـشنـه زیـن خـاکـدان گـرد بـر دامـنـش
کفـش صـفـر و زان قـدر او چـون عـددیکی گشتـه ده، ده رسیده بـه صد
ازان صـفـر بــخـتـش بـه فـرخـنـدگـیبـه هـر گـوش ازو حـلـقـه بـنـدگـی
ز گیتـی بـه هر خشک و تـر ساخـتـهز هــر آرزو ســیــنــه پـــرداخـــتـــه
نـگـشـتـه چـو گـل پــایـبــنـد خـسـاننـیـاورده ســر در کــمـنـد کــســان
بـــبـــنــدد ز پـــیــرامــن شــهــر بـــارکــشــد گــردن از مـنـت شــهـریـار
بـــر اهــل ولـــایــت نــیــایــد پـــدیــدکـه تـا نـنـگ والـی نـبـایـد کـشـیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج