فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

در معنی عشق صادقان و صدق عاشقان

چـــون صـــبـــح ازل ز عـــشـــق دم زدعــشـــق آتـــش شـــوق در قــلــم زداز لــوح عـــدم قــلــم ســـرافــراشـــتصــد نـقـش بــدیـع پــیـکـر انـگـاشـ…

چـــون صـــبـــح ازل ز عـــشـــق دم زدعــشـــق آتـــش شـــوق در قــلــم زد
از لــوح عـــدم قــلــم ســـرافــراشـــتصــد نـقـش بــدیـع پــیـکـر انـگـاشــت
هــســـتـــنــد افــلــاک زاده عـــشـــقارکــان بـــه زمــیــن فــتــاده عــشــق
بـی عشـق نشـان ز نیک و بـد نیسـتچیزی که ز عشق نیست خود نیست
ایــن ســـقـــف بـــلـــنـــد لـــاجـــوردیروزان و شـــبــــان بــــه گـــرد گـــردی
نـیـلـوفــر بــوســتــان عــشــق اســتگـوی خــم صـولـجــان عـشـق اســت
مـغـناطـیسـی کـه طـبـع سـنگ اسـتدر آهـن سـخــت کـرده چــنـگ اســت
عــشــقـیـســت فــتــاده آهـن آهـنـگســــر بــــر زده از درونــــه ســــنــــگ
زان گــــیـــر قــــیــــاس دردمــــنــــداندر جـــذبـــه عــشــق دلــپـــســنــدان
بـین سـنـگ کـه چـون درین نـشـیـمـنبـــی ســـنــگ شـــود ز شــوق آهــن
هـر چــنـد کـه عـشـق دردنـاک اســتآســایـش ســیـنـه هـای پــاک اســت
از مـــحـــنـــت چـــرخ بـــاژگـــون گـــردبــی دولــت عــشــق کــی رهـد مـرد
کـس ز آدمـیـان چــه دون چــه عــالـیاز مـعـنـی عــشــق نـیـســت خــالـی
لــیـکــن از دوســت فــرق تــا دوســتافــزون بـــاشــد ز مــغــز تــا پــوســت
معشوق یکی زر اسـت و سـیم اسـتبـی سـیم دلـش چـو زر دو نیم اسـت
معـشـوق یکـی رز اسـت و بـاغ اسـتزینـهاش بـه سـینـه مـانـده بـاغ اسـت
خـوش آن که بـه مهر شاهدی جـستزین دغـدغـه ها ضـمـیر خـود شـسـت
دل بـــســت بــه طــرفــه نــازنــیــنــیدر مــجــلــس انــس خــرده بـــیــنــی
دامـــن پــــاکـــی ز دســــت اغــــیـــارنــی دامــن چـــاک چــون گــل از خــار
خــوشـتــر ز وی آنـکـه چــون اســیـریشــد بـــســتــه پـــیــر دیــده پـــیــری
خـــجـــلــت ده گــل بـــه تـــازه رویــیرشــک ســمــن از ســفــیــد مــویــی
آیــــیــــنــــه روح هــــا جــــمــــالــــشمــفـــتـــاح فـــتـــوح هــا مــقـــالـــش
عـشــقـت چــو ازیـن دو جــا بــخــوانـدمــحــمــل بــه حــقــیـقــتــت رســانـد
صــحـــرای وجـــود را گــل اســت ایــندریـــای مـــجـــاز را پـــل اســـت ایــن
زین عشق کسی که بی نصیب استدر انــجــمــن جــهــان غــریـب اســت
غـــافـــل ز حــــریـــم مـــحــــرمـــیـــتنـــشـــنـــیــده نـــســـیــم آدمـــیـــت
آرنـــد کـــه واعـــظــــی ســــخــــنـــوربــر مـجــلـس وعــظ ســایـه گـســتــر
از دفــتــر عــشــق نـکــتــه مــی رانــدو افـسـانـه عـاشـقـان هـمـی خــوانـد
خـــر گــم شــده ای بـــر او گــذر کــردوز گــمــشــده خـــودش خـــبـــر کــرد
زد بــانـگ کـه کـیـســت حــاضـر امـروزکــز عــشــق نــبـــوده خـــاطــر افــروز
نــی مــحــنــت عــشــق دیـده هـرگــزنــه داغ بـــتـــان کـــشـــیــده هــرگــز
بـــرخـــاســت ز جـــای ســاده مــردیهـــــرگــــــز ز دلـــــش نـــــزاده دردی
کــان کــس مــنــم ای ســتــوده دهــرکــز عــشــق نــبــوده هــرگــزم بــهــر
خــر گــم شــده را بــخــوانـد کــای یـارایـــنـــک خـــر تــــو بــــیـــار افـــســـار
ایــن را ز خـــری کــزان دژم نــیــســتجــز گــوش دراز هـیـچ کــم نــیـســت
سـرمـایـه مـحــرمـی ز عـشـق اســتبــل ک آدمـی آدمـی ز عـشـق اسـت
هر کـس که نه عـاشـق آدمی نیسـتشـایـسـتــه بــزم مـحــرمـی نـیـسـت
جـامـی بــه کـمـنـد عـشـق شـو بــنـدبــگـسـل ز هـمـه بــه عـشـق پـیـونـد
جــز عـشــق مـگـوی هـیـچ و مـشــنـوحـرفی که نه عشـق ازان خـمش شو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج