فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

در معنی شفقت بر حال رعیت

شــنـیـدم کــه فــرمــانــدهـی دادگــرقــبـــا داشــتــی هــر دو روی آســتـــریـکـی گـفـتــش ای خــسـرو نـیـکـروزز دیــبـــای چــیــنــی قــبـــایــی …

شــنـیـدم کــه فــرمــانــدهـی دادگــرقــبـــا داشــتــی هــر دو روی آســتـــر
یـکـی گـفـتــش ای خــسـرو نـیـکـروزز دیــبـــای چــیــنــی قــبـــایــی بــدوز
بـگفت این قدر ستـر و آسـایش استوز ایـن بــگــذری زیـب و آرایـش اســت
نـه از بــهـر آن مــی ســتــانـم خــراجکـه زینـت کـنم بـر خـود و تـخـت و تـاج
چـو همـچـون زنـان حـلـه در تـن کـنـمبــمـردی کــجــا دفــع دشــمـن کـنـم؟
مـرا هـم ز صــد گـونـه آز و هـواســتولـیـکــن خــزیـنـه نـه تــنـهـا مـراســت
خــزایــن پــر از بــهــر لــشــکــر بـــودنــــه از بــــهــــر آذیــــن و زیـــور بــــود
***
سـپـاهی که خـوشدل نبـاشد ز شاهنــــدارد حـــــدود ولــــایــــت نــــگـــــاه
چــو دشــمــن خــر روســتــایـی بــردمـلـک بــاج و ده یـک چــرا مـی خـورد؟
مخـالف خـرش بـرد و سـلـطـان خـراجچـه اقـبــال مـانـد در آن تـخـت و تــاج؟
مــروت نــبـــاشـــد بـــر افـــتـــاده زوربـــرد مـــرغ دون دانــه از پـــیــش مــور
رعــیــت درخــت اســت اگــر پـــروریبـــه کـــام دل دوســـتـــان بـــرخـــوری
بـه بـی رحـمی از بـیخ و بـارش مکـنکـه نـادان کـنـد حـیـف بــر خـویـشـتــن
کـسـان بـرخـورنـد از جـوانـی و بـخـتکـه بــا زیـردسـتــان نـگـیـرنـد سـخــت
اگـــر زیـــردســـتـــی درآیـــد ز پــــایحــذر کــن ز نــالــیــدنــش بـــر خــدای
***
چــو شــایـد گــرفــتــن بــنـرمـی دیـاربــه پــیـکــار خــون از مـشــامـی مـیـار
بـه مـردی کـه مـلـک سـراسـر زمـیـننـیـرزد کــه خــونـی چــکــد بــر زمــیـن
شـنیدم کـه جـمشـید فـرخ سـرشـتبه سرچشمه ای بر به سنگی نبشت
بر این چشمه چون ما بسی دم زدندبــرفـتــنـد چـون چــشـم بــر هـم زدنـد
گــرفــتــیــم عــالــم بــه مــردی و زورولــیـکــن نــبــردیـم بــا خــود بــه گــور
***
چـو بـر دشـمـنی بـاشـدت دسـتـرسمـرنـجـانـش کـو را هـمـین غـصـه بـس
عـدو زنـده ســرگـشــتــه پــیـرامـنـتبــه از خــون او کــشــتــه در گــردنــت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج