فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

در مشت گرفت آب و بی تاب نشد/ سعید سلیمان پور ارومی

در مشت گرفت آب و بی تاب نشد/ سعید سلیمان پور ارومی

در مشت گرفت آب و بی تاب نشد
شرمنده ی اهل بیت و اصحاب نشد

در حیرتم از عطش که مانند فرات
از شـــرم لب تشنه ی او آب نشد