فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

در مذمت دنیا

گنده پـیریست تـیره روی جـهانخـــرد مـــا بـــدو نـــظـــر کـــردســـتبـه سپـیدی رخـانش غره مشوکـان سـیـاهـی سـپــیـد بــرکـردسـت***قــدر مــردم ســفــ…

گنده پـیریست تـیره روی جـهانخـــرد مـــا بـــدو نـــظـــر کـــردســـت
بـه سپـیدی رخـانش غره مشوکـان سـیـاهـی سـپــیـد بــرکـردسـت
***
قــدر مــردم ســفــر پـــدیــد آردخــانــه خــویــش مــرد را بــنــدســت
چون به سنگ اندرون بـود گوهرکـس نـدانـد کـه قـیمـتـش چـندسـت
***
عرش مقاما زر کن کعبه جاهتدسـت وزارت در آن بـلـند مقـامـسـت
کـز شـرف او بـه روز بــار نـدانـدشاه فلک اوج خویش را که کدامست
***
آن تو کوری نه جهان تـاریکستآن تــو کـری نـه سـخـن بــاریـکـسـت
گر سر این سخـنت نیست بـروروی دیــوار و ســرت نــزدیــک ســـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج