فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

در مدح نصربن احمد

حـاتــم طـایـی تــویـی انـدر سـخـارســتــم دسـتــان تــویـی انـدر نـبــردنی، که حاتم نیست با جود تو رادنی، که رستم نیست در جنگ تو مرد***چون بـچه کبـوت…

حـاتــم طـایـی تــویـی انـدر سـخـارســتــم دسـتــان تــویـی انـدر نـبــرد
نی، که حاتم نیست با جود تو رادنی، که رستم نیست در جنگ تو مرد
***
چون بـچه کبـوتـر منقار سخت کردهـمـوار کـرد پــر و بــیـوگـنـد مـوی زرد
کـابـوک را نخـواهد، شـاخ آرزو کندوز شـاخ سـوی بـام شـود بـازگرد گرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج