فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود

مــن کــه دریـن دایـره دهــربــنــدچـون گره نقـطـه شـدم شـهربـنددسـتـرس پـای گـشـائیم نیسـتسـایه ولـی فـر هـمـائیم نـیسـتپــای فـرو رفـتــه بــدیـن خـ…

مــن کــه دریـن دایـره دهــربــنــدچـون گره نقـطـه شـدم شـهربـند
دسـتـرس پـای گـشـائیم نیسـتسـایه ولـی فـر هـمـائیم نـیسـت
پــای فـرو رفـتــه بــدیـن خــاک دربــا فـلـکـم دسـت بــه فـتــراک در
فــرق بـــه زیــر قــدم انــداخــتــموز ســر زانـو قــدمـی ســاخــتــم
گـشـتـه ز بـس روشـنی روی منآیـــنـــه دل ســــر زانــــوی مــــن
مـن کـه بــه ایـن آیـنـه پـرداخـتـمآیـــنــــه دیـــده درانــــداخــــتــــم
تـــا زکــدام آیــنــه تــابـــی رســدیــا ز کــدام آتــشــم آبــی رســد
چـون نظـر عـقـل بـه رای درسـتگرد جـهان دسـت بـرآورد چـسـت
دید از آن مـایه کـه در همـتـسـتپـایه دهی را که ولی نعـمتـسـت
شــاه قـوی طــالـع فـیـروز چــنـگگـلـبــن ایـن روضــه فـیـروزه رنـگ
خـضر سـکندر منش چـشمه رایقطب رصد بـند مجـسطی گشای
آنـکـه ز مـقـصـود وجــود اولـسـتو آیـت مـقـصـود بــدو مـنـزلـسـت
شـاه فـلـک تـاج سـلـیمـان نگـینمـفــخــر آفــاق مـلـک فـخــر دیـن
نـسـبــت داودی او کـرده چـسـتبـر شـرفش نام سـلیمان درسـت
رایـت اســحــاق ازو عــالـیـســتضدش اگر هسـت سماعیلیسـت
یکـدلـه شـش جـهـت و هفـتـگـاهنــقــطــه نـه دایـره بــهـرام شــاه
آنــکــه ز بــهــرامــی او وقــت زورگــور بـــود بـــهــره بـــهــرام گــور
مـفـخــر شـاهـان بــه تــوانـاتــرینـــامـــور دهـــر بــــه دانـــاتــــری
خـاص کـن ملک جـهان بـر عـمومهـم مـلـک ارمـن و هـم شـاه روم
سـلـطـنـت اورنگ خـلـافـت سـریرروم ســتـــانــنــده ابـــخــاز گــیــر
عــالــم و عــادل تــر اهــل وجــودمـحـسـن و مکـرم تـر ابـنای جـود
دین فـلـک و دولـت او اخـتـرسـتملک صدف خاک درش گوهرست
چشمه و دریاست به ماهی و درچــشــمــه آســوده و دریــای پــر
بـا کفش این چـشمه سیماب ریزخـوانـده چـو سـیمـاب گـریزا گـریز
خـنده زنـان از کـمـرش لـعـل نـاببـــر کــمــر لــعــل کــش آفــتــاب
آفـــت ایــن پـــنــجـــره لــاجـــوردپـنجه در او زد که بـه دو پنجه کرد
کوس فـلک را جـرسـش بـشـکندشـیشـه مه را نفـسـش بـشـکند
خــوب ســرآغــازتـــر از خـــرمــینـیـک ســرانـجــامـتــر از مـردمـی
جـام سخا را که کفش ساقیستبـاقـی بـادا کـه همـین بـاقـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج