فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

در مدح شرف الملک امیر زنگی محسن

از تـــیــر مــژه کــوه گــذارش دل عــاشـــقخـستـه شده و پـر خون همچـون گل ناریبـا دو لب چـون بـاده و بـا چـشم چـو نرگسبــا دو رخ چــون لـالـه و بــا …

از تـــیــر مــژه کــوه گــذارش دل عــاشـــقخـستـه شده و پـر خون همچـون گل ناری
بـا دو لب چـون بـاده و بـا چـشم چـو نرگسبــا دو رخ چــون لـالـه و بــا زلـف چـو قـاری
در زلـفـش از آن دو رخ چـون لـاله نشـاطـیدر چشمش از آب دو لب چون باده خماری
زیـن عـشـوه فـروشـنـده پـیوسـتـه دروغـیزین بـیهده اندیشـه بـگـسـسـتـه فـسـاری
چون آبـی و چون سیب ازین صد تـنه حوریچــون نـار و چــو نـارنـگ ازیـن ده لــه یـاری
آتـش بـه تـن و جـان جـهـانـی زده و آن گـهچـون آب نـبــیـنـیـش بــه یـک جـای قـراری
اینجـای ز بـی رحـمـی دلـسـوخـتـه قـومیو آنجـای ز بـی شـرمی بـر سـاخـتـه کاری
هـم جــان ســر او کـه از آن مـاه نـخــواهـمجـز بــوس و کـنـاری و حـدیـثــی و نـظـاری
ور خـواهـم ازو بــوس و کـنـاری ز بــخـیـلـیچـون صـبـر مـن از مـن کـند آن مـاه کـناری
اینک که یکی هفـتـسـت کان ماه دو هفتـهکــردســت کــنـاره ز پــی بــوس و کـنـاری
امــروز بــدیـدمــش بــه نـومـیـدی گــفــتــمکـز ریـش مـنـت شـرم هـمـی نـایـد بــاری
دو لـعـل ز هـم بــاز گـشــاد از ســر طـعـنـهافـروخــت دریـن دل ز سـر شـوخــی نـاری
گفـتـا کـه بـرو بـیش مکـن خـواجـه سـناییبــا مـا چـه حـسـابـت تـرا یـا چـه شـمـاری
سیمای تـو حقا که چـو زر بـاشد بـی سیمگــلــزار نــیــابــی تــو مــشــو در گــلــزاری
بــی ســیـم ازیـن بــاغ بــر آراســتــه دانــموالـلـه کـه نـیـابـی تـو ازیـن گـلـبــن خـاری
گـفــتــم کـه نـدارم چــکــنـم گـفــت نـگـارمخـواهی کـه شـود کـار تـو ناگه چـو نگـاری
در پـــرده انــدیــشــه بـــیــارای عــروســیپـس جـلوه کنش پـیش مهی شـاه تـبـاری
آن آیت احـسـان و شـرف زنـگـی مـحـسـنکاسـوده شده از رسـتـه احـسـانش دیاری
آن بـحـر گـهـر پـاش کـه نـسـرشـت طـبـایعهمـچـون گـهر اندر گـهرش عـیب و عـواری
آن شـمـس عـطـابـخـش کـه ننهاد عـنـاصـرهمـچـون فـلـک اندر گـهرش دود و بـخـاری
دوزخ شـود از آتـش سـعیش چـو بـهشـتـیگـلـبــن شـود از قـوت عـونـش چـو چـنـاری
حــزمـش کـنـد انـدر شـکـم خـاک مـقـامـیحــلــمــش کــنــد انــدر گــهـر بــاد قــراری
حـقـا کـه بـه یک لـحـظـه ازین هـر دو بـرآیـددر آتــــــش و در آب قــــــراری و وقــــــاری
ای زاده ز تــو طــبــع تــو از ســور ســروریوی داده بـه تـو بــخـت تـو از مـهـر مـهـاری
در روی سـخـا از دل چــون بــحــر تــو آبــیونـدر دل بــخـل از کـف چـون ابــر تــو نـاری
چـون ذات هنر نیسـت در اوصـاف تـو عیبـیچـون فعـل خـردنیسـت در اعمال تـو عـاری
نـه دایـره یـک لـحـظـه کـنـاره کـنـد از سـیـرگــر بــروزد از مــوکــب عــزم تــو غــبـــاری
چــون لـعـل فـســرده شــود آب هـمـه دریـاگــر تـــاب دهــد آتـــش عــزم تــو شــراری
ای مــرحــکــمــا را ز یـســار تــو یـمــیـنــیوی مــر شــعــرا را ز یـمــیـن تــو یـســاری
بــر اســب امـیـد آمـده مــجــدود ســنـایـیدر زیــر پــی از بـــهــر کــفــت راهــگــذاری
زیـرا کـه ز بــی پــیـرهـنـی از قــبــل شــرمدر خـانه چـو خـفـاش بـدو مـانـده بـشـاری
از بـهر چـه گـوینـد فـضـولـان بـه یکـی کـنـجچـون شـپــرکـی سـاخـتــه از روز حـصـاری
ای خــواجــه بــا جــود بــدان از قــبــل آنـکدارم طـمـع از جـود تـو زین شـعـر شـعـاری
کـاین سـینه و پـسـتـان چـو دو خـرمن لـالهگشتـسـت ز سـرما چـو یکی شاخ چـناری
چون قله دو پستانگه و چون شیر یکی نافچـون ماه یکی خـفتـه و چـون زهره زهاری
چـون گـرده پــیـه تــنـک آن کـون چـو دنـبــهاز پــــاره شــــلـــوار بــــرون آمـــده پــــاری
از پــاره شــلــوار هــمــی تــابــد لــعــلــشچـون از تـنـکـی شـیشـه بـتـابـد گـل نـاری
از نـــازکـــی و تـــازگـــی و فـــربــــهـــی اوگـوی چـو نـگـاری کـه نـگـنـجـد بـه کـنـاری
بـی مـوی و در و دوغ فـرود آمـده مـشـکـیچـون شـیـر و درو مـوی پــدیـد آمـده تــاری
ونـدر بــن ایـن سـفـجـه سـیـمـیـن کـفـیـدهنـابــوده و نـامــیـخــتــه آهـخــتــه خــیـاری
نـاداده یـکـی بـوسـه چـنـان کـایـد ازین لـبایـن فــربــه مـا بــر لــب و بــر فــرق نـزاری
ارزد بــرت ای کــون هــمــه خــوبــان دیــدهاین شـخـص بـه دراعه و این کون بـه ازاری
بـا چـشـم چـو بـحـرم ز گـهر خـنـده نـگـاریبـا عیش چو زهرم بـه شکر بـوسه شکاری
بـرگرد بـناگوش چـو عـاجـش خـط مشـکـینچـون دای رخ کز شـب بـکشـی گرد نهاری
خـورشـیـد نـمـایـنـده بــتـی مـاه جـبــیـنـیکـافـور بــنـاگـوش مـهـی مـشــک عــذاری
خوبـی خـطش بـین که بـر آن روی چـو لالهکــرده ز ره غـــالــیــه آســـاش حـــصـــاری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج