فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

در مدح امیر محمدبن محمود بن سبکتگین

دوســت دارم کــودک ســیـمــیـن بــربــیـجــاده لــبهـر کـجـا زیـشـان یـکـی بـینـی مـرا آنـجـا طـلـبخــاصـه بــاروی سـپــیـد و پــاک چــون تــابــنـده …

دوســت دارم کــودک ســیـمــیـن بــربــیـجــاده لــبهـر کـجـا زیـشـان یـکـی بـینـی مـرا آنـجـا طـلـب
خــاصـه بــاروی سـپــیـد و پــاک چــون تــابــنـده روزخـاصـه بـامـوی سـیـاه و تـیره چـون تـاریک شـب
هـر کـه را زینـگـونـه بـاشـد مـاهـرویی مـشـکـمـوینـیـســت مـعـذور از بــیـاســایـد زمـانـی از طـرب
تا ستاده ست از دو چشمش بر نباید داشت چشمتانشسته ست از دو لعلش بر نشاید داشت لب
گــر مــرا زیـن کــودک بــت روی دادســتــی خــدایبــر لـب او بــوســه هـا مـیـدادمـی دادن عـجــب
ای خـوشـا زین پـیـشـتـر کـانـدر سـرایم زین صـفـتکـودکـان بـودنـد سـیـمـین سـینـه و زرین سـلـب
بــا ســریـنـهـای ســپــیـد و گـرد چــون تــل سـمـنبـــا مــیــانــهــای نــزار و زار چـــون تـــار قــصــب
از دلــارامــی و نــغــزی چــون غــزلــهــای شــهــیـدوز دلــاویـزی و خــوبــی چــون تــرانـه بــوطــلــب
گر تـهی شـد زین بـتـان اکـنون سـرایم بـاک نیسـتدل پــرســت از آفـریـن خــسـرو خــسـرونـســب
پـــادشــه زاده مــحــمــد خــســرو پــیــروز بـــخــتســـر فـــراز تــــاجــــداران عـــجــــم و آن عـــرب
خــسـروان را گـر نـســب نـیـکـوتــریـن چــیـزی بــودهم نسـب دارد مـلـک زاده بـملـک و هم حـسـب
ای قــریــن آورده انــدر فـــضـــل بـــر خـــوی مــلــکای هـزیـنـه کـرده مـلـک و مـال بــرنـام و نـســب
پـیش از این هـر شـاهـی و هـر خـسـروی فـرزنـد رااز پــی فــرهـنـگ شــاگـرد فــلـان کــردی لـقــب
بــهـمـن آنـگـه روســتــم را چــنـد گـه شـاگـرد شـدتـا خـصـالش بـیخـلل گـشـت و فـعـالش منتـخـب
هــمــچــنــان کــیــخــســرو واســفــنــدیــار گــرد رارسـتـم دسـتـان هـمـی آمـوخـت فـرهنـگ و ادب
تــو هـم از خــردی بــدانـســتــی هـمـه فـرهـنـگـهـانــاکــشــیــده ذل شـــاگــردی ونــادیــده تـــعــب
تــو دلــی داری چــو دریــا و کــفــی داری چــو ابـــرزان همی پـاشی جـواهر، زین همی بـاری ذهب
در هـنـر شـاگـرد خـویـشـی چـون نـکـوتــر بــنـگـریفضلهای خـویشـتـن را هم تـو بـودسـتـی سـبـب
هــم خــداونــد ســخــایـی هــم خــداونــد ســخــنهـم خــداونـد حــسـامـی هـم خـداونـد حــسـب
جــز مـلـک مـحــمـود را، هـر خـسـروی را خـسـرویهیچ خـسـرو رانـیاید زین کـه مـن گـفـتـم غـضـب
پــادشــاهـی چــون تــونـی از پــادشــاهـان جــهـانپـادشـاهی را بـه تـسـت ای پـادشه زاده نسـب
فر شـاهی چـون تـو داری لاجـرم شـاهی تـر اسـتمـن چـه دانـم کـردن ار پـیداسـتـی خـار از رطـب
عــامــل بــصــره بــنــام تــو هـمــی خــواهـد خــراجخـاطـب بـغـداد بـر نـامـت هـمـی خـوانـد خـطـب
گـرت فـرمـان آید از سـلـطـان کـه خـالـی کـن عـراقگـردن گـردنـکـشــانـرا نـرم گـردان چــون عـصــب
نــامــه فــتـــح تـــو از شــام آیــد و دیــگــر ز مــصــرمـنـزلـی زان تــو حــلـوان بــاشـد و دیـگـر حــلـب
خــانــه بــی طــاعــتــان از تــیــغ تــو گــردد خــرابگـنـجــهـای مـغـربــی از دســت تــو گـردد خــرب
ور بــر ایـن سـوی دگـر فـرمـان دهـد شـمـشـیـر تــوفــرد گــردانــد ز خــانــان تــا کــه چــیـن از فــرب
همچـنان چـون طبـع تـو بـر راد مردی شیفتـه اسـتتـیغ تـو بـر کـشـتـن و خـون ریـخـتـن دارد سـغـب
اندر آن صـحـرا کـه شـیران دو لـشـکـر صـف کـشـندو آسمان از بـر همی خـواند بـرایشان «اقتـرب »
چــشــمــه روشــن نــبــیـنــد دیـده از گــرد ســپــاهبـانگ تـنـدر نـشـنود گـوش از غـو کـوس و چـلـپ
گـشـتــه از تــیـر خـدنـگ انـدر کـف مـردان بــجــنـگدرقـهـا چــون کـاغــذ آمـاج ســلـطــان پــر ثــقـب
سـیـل خـون انـدر مـیـانـشـان رفـتــه و بــرخـاسـتــهبـر سـر خـون همـچـنـان بـیجـاده گـنـبـدهـاحـبـب
تــیـغــهـا چــون ارغــوان و رویـهـا چــون شــنـبــلـیـدآن ز خــون خــلــق و ایـن از بــیـم تــاراج و نـهـب
چـــون هــمـــای رایــت تـــو روی بـــنـــمـــایــد ز دورزان دو لشـکر در زمان بـنشـیند آشـوب و شـغـب
نـامـجــویـانـشــان بــجــای نـام بــپــســنـدنـد نـنـگپـیشـدسـتـانشـان همی پـیشی کنند اندر هرب
رزمــگــه زیـشــان چــنــان گــردد کــه پــنـداری بــودهـیبـت تـو بـادو ایشـان کـاه و آن صـحـرا خـشـب
جــامــه نــادوخــتــه پــوشــد هـم از روز نــخــســتهـر کـسـی کـو را گـرفـت از هـیـبـت تـیـغ تـوتـب
ای مــحــمـد ســیـرت و نـامــت مـحــمـد هـر کــه اواز مــحــمــد بـــازگــردد بـــازگــشــت از دیــن رب
دشـــمـــنــان تـــو شـــریــک دشـــمــنــان ایــزدنــدبـر تـو یک یک راز گیتـی بـر گـرفـتـن «قـدوجـب »
از قـــیـــاس نـــام تـــو مـــر بــــد ســـکـــالـــان تـــراگـاه بـوجـهـل لـعـین خـوانـیـم و گـاهـی بـولـهـب
گـرد بـوجـهل آنـکـسـی گـردد کـه نـنـدیشـد ز جـهلبـولـهب را بـر خـود آن خـواند کـه بـپـسـندد لـهب
گـر کـســی گـویـد: مـن و تــو، آســمـان گـویـد بــدوتـو چـو او بـاشی، اگر بـاشـد روا که همچـو حـب
من یقـین دانم همی گـر چـه رجـب را فـضـلـهاسـتیکـشـب ازمـاه مبـارک بـه کـه سـی روز از رجـب
ای تــمــامــی طــالــع ســعــد تــو نــاکــرده پـــدیــددشـمـنـانـت چــون ســتــاره بــر فـلـک زیـر ذنـب
زانـکـه زیـن پــس تـو بــزخـم هـنـدی و تــاب کـمـنـدکــرد خــواهـی گــردن هـر بــدســکــالـی را ادب
بـــدســـکــال تـــو زه پـــیــراهــن از بـــیــم مــســـدبـاز نـشـنـاسـد همـی در گـردن خـویش از کـنـب
تـا چـو بـنـویسـی بـصـورت هر یکـی چـون هم بـونـدشـیر و شـیر و دیر و دیر و زیر و زیر و حـب و حـب
تـــا نــســـازد کـــامــل انــدر دایــره بـــا مــنــســـرحتــا نــبــاشــد وافــر انــدر دایـره بــا مــقــتــضــب
شــادمـان بــاش ای کــریـم و در کـریـمـی بــی ریـاپــادشـا بــاش ای جــواد و در جـوادی بــی ریـب
دشـــمــنــان و حـــاســـدان و بـــدســـکــالــان تـــرامــرگ انــدر بــیـکــســی و زنـدگــانـی در تــعــب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج