فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

در مدح امیر ابویعقوب عضدالدوله یوسف بن ناصرالدین

گر چـون تـو بـتـرکستـان ای تـرک نگاریستهـر روز بــتـرکـسـتـان عـیـدی و بــهـاریـسـتور چون تو بچین کرده ز نقاشان نقشیستنـقـاش بـلـا نـقـش کـن و فـتـنـه…

گر چـون تـو بـتـرکستـان ای تـرک نگاریستهـر روز بــتـرکـسـتـان عـیـدی و بــهـاریـسـت
ور چون تو بچین کرده ز نقاشان نقشیستنـقـاش بـلـا نـقـش کـن و فـتـنـه نـگـاریسـت
آن تـنـگ دهـان تـو ز بـیـجـاده نـگـینـیـسـتبــاریـک مـیـان تــو چــو از کـتــان تــاریـســت
روی تـو مـرا روز و شـب اندوه گـسـاریسـتشـایـد کـه پـس از انـده انـدوه گـسـاریـسـت
بـر ماه تـرا دو گـل سـیراب شـکـفـتـه سـتدر هـر دلـی از دیـدن آن دو گـل خــاریـســت
تــو بــار خــدای هــمــه خــوبــان خــمــاریوز عـشـق تـو هـر روز مـرا تـازه خـمـاریـسـت
از بـهر سه بـوسه که مرا از تو وظیفه ستهـر روز مـرا بــاتــو دگـر گـونـه شـمـاریـســت
سـه بـوسـه مرا بـرتـو وظـیفـه سـت ولیکنآگـه نـیـی کـز پـس هـر بــوسـه کـنـاریـسـت
ای مـن رهی آن رخ گـلـگـون کـه تـو گـوییدر بـــزم امــیــرالــامــرا تـــازه نــگــاریــســت
یـوســف پــســر نـاصـر دیـن آنـکـه مـر او رابــر گــردن هـر زایـرش از مــنــت بــاریـســت
از بـخـشـش او در کـف هر زایر گـنجـیسـتوز هـیـبــت او در دل هـر حــاسـد مـاریـسـت
در بــزم، درم بــاری و دیـنـار فـشـانـیـسـتدر رزم، مـبــارز شـکـر و شـیـر شـکـاریـسـت
در چـاکرداری و سخـا سخـت ستـوده ستاو سـخـت سـخـی مهتـری و چـاکرداریسـت
بــر درگـه او بــودن هـر روزی فــخــریـســتبــیـخـدمـت او رفـتـن هـر گـامـی عـاریـسـت
ای بـــار خـــدایــی کــه ز دریــای کــف تـــودریـای مـحـیط ارچـه بـزرگـسـت کـنـاریـسـت
جیحون بـر یکدست تـو انبـاشتـه چاهیستسیحـون بـر دست دگرت خـشک شیاریست
چـتـر سـیه و رایت تـو سـایه فـکـنـده سـتدرهند بـهر جـای که حـصـنی و حـصـاریسـت
از تـیـر تـو دربــاره هـر حـصـنـی راهـیـسـتوز خـشـت تـو انـدر بـر هر کـوهی غـاریسـت
شـمشـیر تـو پـشـت سـپـه شـاه جـهان رااز آهـــن و از روی بــــرآورده جـــداریـــســـت
از هـیـبــت تـو خـصـم تـرا بــر سـر و بـر تـنهر چشم یکی چشمه و هر مویی ماریست
بــد خـواه تـو چـون نـاژ بــبـیـنـد بــهـر اسـدپــنـدارد کـان از پــی او سـاخــتــه داریـسـت
ور خـاربــنـی بــبــیـنـد در دشـت بــتــرسـدگـویـد مـگـر آن خـار ز خـیـل تــو سـواریـسـت
ور ذره بــچــشـم آیـدش آســیـمـه بــمـانـدگـویـد مـگـر آن از تـک اسـب تـو غـبـاریـسـت
در هر سخـنی زان تـو علمی وسخـاییستدر هـر نـکـتـی زان تـو حـلـمـی و وقـاریسـت
کـوهـی کـه بــر او زلـزلـه قــادر نـشــد او رااز حــلـم تــو یـکـذره سـکـونـی و قـراریـسـت
ای نـیـزه تــو هـمـچـو درخـتـی کـه مـر او رادر هـر گـرهـی از دل بــدخـواه تـو بــاریـسـت
هـنـگــام خــزانـســت و خــزانــرا بــرز انــدرنـونـو ز بــتــی زریـن هـر جــای بــهـاریـسـت
بــنــمــوده هــمــه راز دل خــویـش جــان راچـو سـاده دلـان هر چـه بـبـاغ اندر نـاریسـت
بـر دسـت حـنـا بـسـتـه نـهد پـای بـهر گـامهـر کـس کـه تـمـاشـاگـه او زیـر چـنـاریسـت
رز لـاغـر و پــژمـرده شـد و گـونـه تـبــه کـردغــم را مــگــر انــدر دل رز راهــگــذاریــســت
هـر بـرگـی ازو گـونـه رخـسـار نـژنـدیـسـتهر شـاخـی ازو صـورت انـگـشـت نـزاریسـت
نرگـس مـلـکـی گـشـت همـانـا کـه مـر اورادر بــاغ ز هـر شــاخ دگــرگـونـه نـثــاریـســت
آن آمــدن ابـــر گــســســـتـــه نــگــر از دورگـویـی ز کـلـنـگـان پــراکـنـده قــطــاریـســت
ای آنکـه مـرا درگـه تـو خـوشـتـر جـاییسـتوی آنـکـه مـرا خـدمـت تــو بــرتــر کـاریـسـت
تـا در بـر هر پـسـتـی پـیوسـتـه بـلندیسـتتــا در پــس هـر لــیـلـی آیـنـده نـهـاریـســت
بـا دولـت فـرخـنده همی بـاش همـه سـالکـایـن دولـت فــرخــنـده تــرا فـرخ یـاریـســت
بـگـزار حـق مـهر مـه ای شـه کـه مـه مـهرنـزدیـک تـو از بــخـت تـو پــیـغـام گـزاریـسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج