فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

در مدح امیر ابونصر فارسی

ز خـاک و بــاد کـه هـسـتــنـد یـار آتــش و آبقــوی تــر آمـد بــســیـار کـار آتــش و آببــســاط پــشــت زمــیـن و شــراع روی هـوامـلـون اســت ز رنـگ و…

ز خـاک و بــاد کـه هـسـتــنـد یـار آتــش و آبقــوی تــر آمـد بــســیـار کـار آتــش و آب
بــســاط پــشــت زمــیـن و شــراع روی هـوامـلـون اســت ز رنـگ و نـگـار آتــش و آب
لـبــاسـهـای طـبـیـعـت نـگـر کـه چـون بــافـدسـپــهـر گـردان از پــود و تــار آتـش و آب
شـــده هــوا و زمـــیــن را ز آب و آتـــش بـــارمـسـام تـنـگ شـده رهـگـذار آتـش و آب
اگــر قــرار جــبــلــت ز آب و آتــش خــاســتچــرا بـــبــرد جــبــلــت قــرار آتــش و آب
جــز آتــش خــرد صــرف و آب دانـش مـحــضهـمـی گـرفـت نـدانـد عــیـار آتــش و آب
یسار آتـش و آب ار چـه سخـت بـسیار استنه واجـب است بـدین افتـخار آتـش و آب
کـه پـیـش هـمـت بـونـصـر پـارسـی گـه بـذلبـه نـیم ذره نـسـنـجـد یسـار آتـش و آب
مؤیدی کـه بـه حـق عـنف و لـطـف سـیرت اومعین ظلمت و نور است و یار آتـش و آب
گــزیـده رادی و مـردی جــوار هـمـت اوســتچنان که خشکی و تـری جوار آتش و آب
بـــزرگــوارا نــشــگــفــت اگــر کــفــایــت تـــوکــنــد بــریـده ز هــم کــارزار آتــش و آب
سـوار نیزه و تـیغـی و خـرم و خـوش گـشـتز تــیـغ و نــیـزه بــود روزگــار آتــش و آب
ز خـشـم و عـفـو تــو ایـام را درخـتــی رسـتبـر آن دو شاخ و بـر و بـرگسار آتش و آب
حــصـار و حـصـن دل و دیـده عـدوی تــو شـدز تـف و اشـک شـکـم در کنار آتـش و آب
اگـر وقــار و ســکـون نـیـســت آب و آتــش رانـشـد مـضـا و نـفـاذ اخـتـیـار آتــش و آب
گـرفـتـه کـیـنـه و مـهـرت بــه نـرمـی و تـیـزیهمـی کـشـند عـنـان و مـهار آتـش و آب
بـــدیــع نــیــســت کــه بـــر مــرکــز ارادت اوچو چرخ گردد از این پس مدار آتش و آب
ز عـدل شـافـی تـو سـازگار و دوسـت شـونددو طـبـع دشـمـن نـاسـازگـار آتـش و آب
ز بـوی خـلـق تـو بــر مـوضـع شـتـاب و درنـگگـل و سـمن شـکـفـاند بـهار آتـش و آب
خـیـال رعـب نـگـارد بـه پـیش هـر چـشـمـیمـهـیب صـورتـی انـدر شـعـار آتـش و آب
یـلـان رعـد شـغـب هـمـچـو ابــر خـون بــارنـدبــه بــرق خـنـجـر در مـرغـزار آتـش و آب
ز تـاب و آتـش شـمـشـیـر تـو بـه رأی الـعـیـنقـضـا بـبـینـد بـی شـک دمـار آتـش و آب
چــو کــوهــســاری خــیـزد ز آب و آتــش رزمکه مرگ روید از آن کـوهسـار آتـش و آب
چنان که آهن و پولاد سنگ خاره شده استز طبـع و خلقت حصن و حصار آتش و آب
چـو حـکـم مـاضـی و فـرمـان نـافـذ تـو بــدیـدبـجـسـت ماک سـکون و وقار آتـش و آب
چو بـور و چرمه تو آب و آتـش است بـه جنگتــو را تـوانـم خـوانـدن سـوار آتــش و آب
هـمـیـشـه تـا بـه غـنـیمـت ز خـاک قـوت بـادبــرد بــه بــالـا تــف و بــخــار آتــش و آب
فـــلــک فـــذلــک دارد ز گـــرمــی و ســـردیبـه حـق بـرآید جـز در شـمال آتـش و آب
ز بــیـم غــارت بــاشــد خــزیـنـه گــوهـر و دربــه کــوه و دریـا در زیـنــهــار آتــش و آب
بــود قـضــا و قـدر پــیـشــکـار اخــتــر و چــرخبــود هــوا و زمــیـن زیــر بــار آتــش و آب
بــقــات بــاد کــه عــدل تــو حــســبــت لـلـهبـه قـمـع جـور بــبــرد اقـتـدار آتـش و آب
جــهـان بــه کــام تــو و کــار و بــار دولـت تــوزبـــانــه گــیــرتـــر از کــارزار آتـــش و آب
بــســاط نـاصــح تــو پــیـشــگــاه بــاده و رودسـرای حـاسـد تـوپــی گـذار آتـش و آب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج