فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود بن ناصرالدین سبکتگین

تــا بـــبـــردی از دل و از چــشــم مــن آرام و خــوابگــه ز دل در آتــش تــیــزم گــه از چــشــم انــدر آبعـشـق تــو بــاچــار چــیـزم یـار دارد هـشـ…

تــا بـــبـــردی از دل و از چــشــم مــن آرام و خــوابگــه ز دل در آتــش تــیــزم گــه از چــشــم انــدر آب
عـشـق تــو بــاچــار چــیـزم یـار دارد هـشــت چــیـزمـرمـرا هـر سـاعـتــی زیـن غـم جــگـر گـردد کـبــاب
بــــا رخـــم زر و زریـــر و بـــا دلـــم گـــرم و زحـــیـــربــا دو چـشـمـم آب و خـون و بــا تــنـم رنـج و عـذاب
وین عـجـایب تـر که چـون این هشـت بـا من یار کردهـشـت چـیـز از مـن بـبـرد و هـشـت چـیز تـنـگـیـاب
راحــــت وآرام روح ورامــــش و تــــســــکــــیـــن دلنــزهــت ودیــدار چـــشــم و زیــنــت و فــرشــبـــاب
در رگ و انــدر تـــن و انــدر دل و در چـــشـــم مـــنخـواب و صـبــر و روح و خـونـم را بــر افـتــاد انـقـلـاب
رنـــــج دارد جـــــای خـــــون و درد دارد جـــــای روحعــشــق دارد جــای صــبـــر و آب دارد جــای خــواب
ایـن تــنـم از هـجـر تــو چـون بــرگ بــیـد انـدر خـزانایـن دلـم در عـشـق تــو چـون تـوزی انـدر مـاهـتــاب
روی تــو بــســتــرد و بــربــود و بــیـفــکـنـد و بــبــردچــارچــیــز از چــارچــیـز و هــر یـکــی را کــرد غــاب
خـــرمـــی از نــوبـــهــار و تـــازگـــی از ســـرخ گـــلنــیــکـــویــی از گــرد مــاه و روشـــنــی از آفـــتـــاب
چـار چـیز تـو نـبـاشـد سـال و مـه بـی هـشـت چـیزهـر یکـی زان هـشـت دارد سـوی دل بـردن شـتـاب
چشم تو بی خواب و سهر و روی تو بی سیم و گلجـعـد تـوبـی چـین و پـیچ و زلف تـو بـی بـند و تـاب
تــاب زلـفـیـن و خــم جــعـد تــو نـشـنـاسـم هـمـیاز خـــم و تـــاب کــمــنــد خـــســـرو مــالــک رقــاب
مــیـر ابــواحــمــد مــحــمــد خــســرو ایـران زمــیـنکــایــزد او را چــنــد چــیــز نــیـک داد از چــنــد بــاب
از هــنــر نــام بـــلــنــد و از شـــرف جـــاه عـــریــضاز ادب لــــفــــظ بـــــدیــــع و از خـــــرد رای صــــواب
بــا هـنــر دســت ســخــی و بــا شــرف روی نــکــوبــا خــرد خــوی نـکـو بــا ســخــن فـصـل الـخــطـاب
هـر گــز او در چــار وقــت از چــار چــیـز انـدر نـمـانـدعـجـز هرگـز پـیش یک نـهمـت نـگـشـت او راحـجـاب
وقـــت کـــردار از تـــوان و وقـــت پـــیــکـــار از عـــدووقــت دیــدار از صــواب و وقــت گــفــتـــار از جـــواب
هشـت چـیز از او بـبـرد از هشـت مایه هشـت چـیزسال و ماه این هشت چیزش را همینست اکتساب
حــلــم او ســنــگ زمــیـن و طــبــع او لــطــف هــواروی او دیـــدار مــــاه و کــــف او جــــود ســــحــــاب
رســم او حـــســن بـــهــار و لــفــظ او قــدر شــکــرخــلــق او بـــازار مــشــک و خــوی او بــوی گــلــاب
در دیـــار گـــوزگـــانـــان انـــدریــن عـــهـــد قـــریــبچـــار چـــیــز نـــامـــور کـــرد از پـــی مـــزد و ثـــواب
مــســـجـــد آدیــنــه و عـــالـــی مــنــار مــیــمــنــهســــد رود شــــور بـــــار و جــــوی آب نــــوســــراب
از پـــی خـــوبـــی و از بـــهـــر صـــلـــاح مـــردمـــانکــشــت کــرد انــدر بــیـابــان، آب رانـد انـدر ســراب
دولــت و اقــبــال او بــی حــیـلــت و بــی رنـج و ذلبـوسـتـان وسـبــزه کـرد از سـوخـتـه دشـتـی خـراب
هـشـت چـیـزش را بــرابـر یـافـتـم بــا هـشـت چـیـزهـر یـکــی زان هـشــت ســوی فــضــل او دارد مآب
تــــیـــغ او را بــــا قـــضــــا وتــــیـــر او را بــــا قــــدردسـت او را بــا سـپــهـر و خـشـت او را بــا شـهـاب
حــــزم او را بــــا امـــان و عــــزم او را بــــا ظــــفـــرلــفـــظ او را بـــا قـــران و حـــفـــظ او را بـــا کــتـــاب
جـان خـصمش هر زمانی سـوی خـویش اندر کشـدتــــیــــغ او را از غــــلــــاف و تــــیــــر او را از قــــراب
اصــل رادی و بـــزرگــی را دو چـــیــز انــدر دوچــیــزدســــت او را در عــــنــــان و پــــای او را در رکــــاب
تــابــه فــروردیــن زمــیــن از لــالــه بــر پــوشــد رداتــا بــه دی مــاه آســمــان از ابــر بــر بــنـدد نـقــاب
تــا چــو شــهــریــور درآیــد بـــازگــردد عــنــدلــیــبتــا چــو فــروردیـن درآیـد پــشــت بــنــمــایـد غــراب
شـــادمــان بـــاد او ز ایــزد بـــر گــنــاه او را عـــفـــودشــمــنــش را بــر نـکــوتــر طــاعــت ایـزد عــقــاب
چـــارچـــیــزش را مـــبـــادا جـــاودانــه چـــار چـــیــزاین دعـا نشـگـفـت اگـر گـردد بـسـاعـت مسـتـجـاب
مــــدت او را کـــــران و لـــــشـــــکـــــر او را عـــــددمـــلـــکـــت او را زوال و نـــعـــمـــت او را حـــســـاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج