فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

در مدح امیرابویعقوب یوسف بن سبکتگین گوید

چـو سـیر گـشـت سـر نـرگـس غـنـوده ز خـوابگــل کــبـــود فــرو خــفــت زیــر پـــرده آبچــو سـرخ گـل بــسـر انـدر کـشـیـد ســبــز ردانمود بـاغ بـدان شـ…

چـو سـیر گـشـت سـر نـرگـس غـنـوده ز خـوابگــل کــبـــود فــرو خــفــت زیــر پـــرده آب
چــو سـرخ گـل بــسـر انـدر کـشـیـد ســبــز ردانمود بـاغ بـدان شـمعهای خـویش اعجـاب
ز لــالـه بــاغ پــر از شــمـع بــر فــروخــتــه بــودنمود بـاغ بـدان شـمعهای خـویش اعجـاب
بــکـشـت بــاد خــزان شـمـع بــاغـرا و رواسـتاگــر نــدارد بــا بــاد شــمــع تــابــان تــاب
هـمـی کـنـنـد بـرنـگ و بـگـونـه سـیـب و بـهـیحــکــایــت رخ دعــد و حــدیـث روی ربــاب
مــگــر درخـــت شـــکــفـــتـــه گــنــاه آدم کــردکـه همچـو آدم عـریان همی شـود ز ثـیاب
بـــرآمــد از ســر کــهــســـارهــا طــلــایــه ابـــرچـو جـوقهای حـواصل که بـرکشی بـطناب
کــنــون کــز ابــر چــو پــر حــواصــلــســت هـواچـه داشت بـاید موی حـواصل و سـنجـاب
بـــجــای لــالــه و بـــوی بـــهــار تــازه بـــخــواهنـبـیـد روشـن و دود بــخـور و بــوی گـلـاب
از آن بــخـور کـه بــرد از خــصـال خــسـرو بــویاز آن نـبـید کـه بـرده سـت گـونه از عـنـاب
از آن نـبــیـد کــه چــون بــرفــتــد بــجــام بــلـورگمان بـری که نسـب دارد از عـقـیق مذاب
اگـر نـوا نـزنـد بــلـبــل خــجــسـتــه بــسـسـتنـوا زنـنـده مـا دســت مـطــرب و مـضــراب
بــبــانـگ چــنـگ و بــبــانـگ ربــاب کـرد هـمـیهزاردسـتـان بـا بـلبـل خـجـسـتـه خـطـاب
چــو زیــر چــنــگ فــرو کــرد بـــلــبــل مــطــربهـزار دســتــان بــگــشــاد رودهـای ربــاب
بـهـار تـازه هـمـی خـورد پـیش ازین شـب و روزز دسـت بـاغ بـه جـام گل شکفتـه شـراب
چو مست گشت برو خواب چیر گشت و بخفتز بـسـکه خـورد بـبـاغ شـکـفـتـه بـاده ناب
خــزان ســپــه بــدر بــاغ بــرد و تــعــبــیـه کــردبــدان نـیـت کـه کـنـد خــانـه بــهـار خـراب
بــهـار چـشـم چـو بــگـشـاد خـویـشـتـن را دیـدبـدست دشمن و خانه شده خراب و یبـاب
ســپــاه او بـــهــزیــمــت نــهــاده روی از بــیــمشـهاب وار همی رفـت هر یکـی بـشـتـاب
بــگـشــتــه گـونـه بــرگ درخــت ســبــز از غـمبگشته گونه و لرزنده گشته چون سیماب
چــه گـفــت؟ گـفـت مـرا گـر طــلـب کـنـد روزیبــرادر مـلــک آن مــالــک قــلــوب و رقــاب
نـصـیـر دولـت و دیـن یـوسـف بــن نـاصـر دیـنچـراغ اهـل هـدی شـمـسـه اولـوالـالـبـاب
بـــکــام آرزوی دشـــمــنــان بـــدســـت خـــزانمـرا فـرو نـگـذارد چـنـیـن بـه رنـج و عـذاب
خـزان خـیـره پـشـیـمـان شـود ز کـرده خـویـشچـنانکه بـد کنشـان بـر صراط روز حـسـاب
بــنــیــک و بــدش از ایــزد هــمــه خــلــایــق راامـیـر سـیـد یـوسـف دهـد ثـواب و عـقـاب
کـه بــاشــد آنـکـه مـر او را خــلـاف کـرد ونـکـردبـفـال بــد ز بـر مـسـکـنـش نـعـیـب غـراب
بــدســت اوســت هــمــه عــلــم حــیـدر کــراربــنـزد اوســت هـمـه عـدل عـمـر خــطـاب
ایـــا بــــبـــزمـــگـــه آزاده تـــر ز صـــد حـــاتـــمایـا بــمـعـرکـه مـردانـه تــر ز صـد سـهـراب
زمـــانــه امـــر تـــرا خـــادمــیــســـت از خـــدامفـلـک سـرای تـرا حـاجـبـیسـت از حـجـاب
فـلـک چــو غـیـبــه جــوشــن ســتــاره زان داردکـه بـی درنـگ بـرو گـرز بـرزنـی بـشـتـاب
هـمـی بـرون جـهـد از آسـمـان سـتـاره بـشـبز بـیم تـیـرت و بـرقـول مـن دلـیل، شـهـاب
در مـصـیـبــت خــصـم ارنـه تــیـغ تــســت چــراچـو او بـجـنبـد خـصـمـان تـو شـوند مصـاب
هــزار بـــار بـــدســـت تـــو آن مــبـــارک تـــیــغز خون دشمن تـو کرد روی خویش خـضاب
بــسـا تـنـا کـه چـو قـارون فـرو شـود بـه زمـیـنبـدانگهی که تو شمشیر بر کشی ز قراب
ز هــیــبـــت تـــو دل دشـــمـــن تـــو انـــدر بـــرچـنان طپـد که طپـد گوی گرد بـر طبـطـاب
زیــوز تــو بـــرمــد بـــر شــخ بـــلــنــد پـــلــنــگز بــاز تــو بــهـر اســد مـیـان ابــر عــقــاب
ایـــا طـــریـــق خــــرد بــــاز دیـــده از هـــر رویایـا فــنـون هـنــر بــر رســیـده از هـر بــاب
شــرف کــنــد ز تــو عــلــم و بــنــازد از تــو ادباز آنـکــه مــایـه عــلــمـی و قــبــلــه آداب
مـخـوان کـتــاب سـیـرز انـکـه خـوب سـیـرت تـوبـه از کتـاب سـیر سـاخـت صد هزار کتـاب
خـــدا یــگـــانـــا شـــاهــنــشـــهــا خـــداونـــدایکی حـدیث نیوش از رهی بـه رای صـواب
ز مـن بــشـکـر تـو فـضـلـت هـمـی سؤال کـنـدسؤال فضـل تـرا چـون دهم بـشـکر جـواب
بــقــدر خــدمــت بــاشــد ثــواب شــکــر و مــرافـزون ز خـدمـت مـن دادی ای امـیـر ثـواب
ســخــاوت تـــو و کــردارهــای خــوب تـــو کــردچــو کـوه روی مـیـان مـن و نـیـاز حــجــاب
چـو تـشـنه گـشـتـه و گـم بـوده مـردمـی بـودمبــطـمـع آب روان گـرمـگـاه ســوی ســراب
مــــرا تــــفــــضــــل تــــو آب داد و راه نـــمــــودبــبــوسـتـانـی خـوشـتـر ز روزگـار شـبــاب
هـمـیـشـه تــا بــتــوان یـافـتــن ز عـلـم نـجــوممکـان سـیر کـواکـب بـه حـکـم اسـطـرلاب
جــهــان بــکــام تــو داراد و رهـنــمــون تــو بــادمـحــول الـاحــوال و مـســبــب الـاسـبــاب
خـجـسـتـه بــادت و فـرخـنـده مـهـرگـان و بــتــودل بــــرادر شـــاد و دل عـــدوت کـــبــــاب
چــنـان کــه هـرگــز تــا بــوده ای نـتــافــتــه ایبــهـیـچ حـالـی روی از چـهـار چـیـز مـتـاب
ز طـــاعـــت یــزدان و مــحـــبـــت ســـلـــطـــانز مــصـــحـــف قـــرآن و زیــارت مـــحـــراب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج