فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

در محبت روحانی

چـو عشقی که بـنیاد آن بـر هواسـتچـنین فـتـنه انگـیز و فـرمانرواسـتعــجــب داری از ســالــکــان طــریــقکه بـاشـند در بـحـر معـنی غـریق؟بـه سـودای جـان…

چـو عشقی که بـنیاد آن بـر هواسـتچـنین فـتـنه انگـیز و فـرمانرواسـت
عــجــب داری از ســالــکــان طــریــقکه بـاشـند در بـحـر معـنی غـریق؟
بـه سـودای جـانـان ز جـان مـشـتـغـلبـه ذکر حـبـیب از جـهان مشـتـغـل
بــه یـاد حــق از خــلـق بــگــریـخــتــهچنان مست ساقی که می ریختـه
نـــشـــایــد بـــه دارو دوا کـــردشـــانکه کس مطلع نیسـت بـر دردشـان
السـت از ازل همچـنانشـان بـه گوشبــه فـریـاد قـالـوا بــلـی در خــروش
گـروهـی عــمـل دار عــزلـت نـشــیـنقــدمـهـای خــاکـی، دم آتــشــیـن
بـه یـک نـعـره کـوهـی ز جـا بــرکـنـنـدبـه یک ناله شهری بـه هم بـر زنند
چــو بــادنـد پــنـهـان و چــالــاک پــویچو سنگند خاموش و تسبـیح گوی
ســحــرهـا بــگـریـنـد چــنـدان کـه آبفرو شوید از دیده شان کحل خواب
فرس کشته از بس که شب رانده اندسـحـر گه خـروشان که وامانده اند
شــب و روز در بـــحــر ســودا و ســوزنـدانـنـد ز آشـفـتــگـی شــب ز روز
چـنـان فـتـنـه بـر حـسـن صـورت نـگـارکـه بــا حـسـن صـورت نـدارنـد کـار
نـدادنـد صـاحـبــدلـان دل بــه پـوسـتوگـر ابـلـهی داد بـی مغـز کـوسـت
مـی صـرف وحـدت کـسـی نوش کـردکـه دنـیـا و عـقـبـی فـرامـوش کـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج